РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ ЧУЖИХ СПРАВ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ПОЛЬЩІ

  • Дмитро Миколайович Пеструєв
Ключові слова: цивільне законодавство, цивільний кодекс, ведення чужих справ без доручення, превенційні зобов'язання, Польща, Україна, інтеграція

Анотація

У статті розглядаються засади правового регулювання ведення чужих справ без доручення у польському цивільному законодавстві. Із врахуванням давньоримського генезису інституту negotiorum gestio акцентується увага на особливостях сучасної концепції Цивільного кодексу Польщі у цій галузі. Аналізуються чинники правових рішень з окремих питань регулювання ведення чужих справ без доручення. На основі аналізу положень польського та українського цивільних кодексів розглядаються перспективи формування загальної концепції діяльності в інтересах іншої особи без її доручення та спеціальних повноважень

Посилання

1. Дигесты Юстиниана : [Пер. с лат.] / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. - М. : Статут, 2002. -Т.І.- С. 369-401.
2. Kodeks cywilny z krotkim komentarzem / Redaktor odpowiedzialny mgr Jozef Leonarski. Wydano staraniem osrodka doradztwa і szkolenia tur/ - Jaktorow: 2000. -316 s.
3. Харитонов Є.О. Зобов'язання, що виникають внаслідок відвернення шкоди, за цивільним законодавством України // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матер, між нар. наук, конф., присвяченої пам'яті Ю.С. Червоного (Одеса, 16 грудня 2011 р.) / Національн. ун-т «Одеська юрид. академія». - Одеса: Фенікс, 2011. - С. 5-9
4. Харитонов Є.О, Харитонова Ol. Відвернення шкоди та її відшкодування: концепції ЦК України та DCFR // Проблеми відшкодування шкоди в контексті імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: Матеріали круглого столу (м. Одеса, 6 грудня 2016 року). - Одеса : Фенікс, 2016. - С. 3-7.
5. Ландкоф С.Н. Новая категория обязательств в советском гражданском праве / С.Н. Ландкоф // Наукові записки Київського университету ім. Т.Г. Шевченка. - Т. VII. - Вип. VII, 1948. - Юридичний збірник. -№3.- С. 99-113.
6. Рейхель М.О. О взаимопомощи и добросовестности в гражданском праве / М.О. Рейхель // Советское государство и право. - 1948.-№ 10.-С. 62.
7. Новицкий И.Б. Солидарность интересов в советском гражданском праве / И.Б. Новицкий. - М. : Госюриздат, 1951.-С.80; Стависский П. Обязательства из предотвращения вреда / П. Стависский // Соц. законность. - 1952. -№2.- С.16.
8. Стависский П.Р. Обязательства из ведения дел без поручения и некоторые смежные обязательства в советском гражданском праве /П.Р. Стависский,Е.О Харитонов //Проблемы социалистической законности. - Вып. 4. - Харьков, 1979. - С. 104-111.
9. Харитонов Е.О. Обязательства, возникающие из ведения дел без поручения, в советском гражданском праве : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 /Е.О. Харитонов. -X., 1980. -26 с.
10. Харитонов Є.О. Система зобов'язань, що виникають внаслідок відвернення шкоди, за Цивільним кодексом України // Актуальні проблеми приватного права України: Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / Відп.ред. P.A. Майданик, О.В. Кохановська. - К.: ПрАТ «Юридична практика», 2014. - С. 461-480.
Опубліковано
2020-07-24
Розділ
Статті