ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ НАЙМУ БУДІВЛІ АБО ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПОРУДИ

  • Олена Миколаївна Обіход
Ключові слова: договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, оренда, орендне зобов'язання, наймодавець, наймач

Анотація

Стаття присвячена дослідженню договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Визначається його предмет, надається характеристика будівель та інших капітальних споруд. Виявлені недоліки в правовому регулюванні договору найму будівлі або іншої капітальної споруди, внесені пропозиції по їх усуненню та вдосконаленню чинного законодавства, регулюючого суспільні відносини в цій галузі.

Посилання

1. Синайский В.И. Русское гражданское право / В.И. Синайский. - M: Статут, 2002. - 608 с.
2. Елизаров Д.В. Гражданско-правовые проблемы аренды недвижимого имущества: Дис... канд. юрид. наук / Д.В. Елизаров. - Владивосток, 2011.
3. Ланда В.М. Особенности гражданского-правового регулирования аренды объектов недвижимости: на примере города Москвы: Дис... канд. юрид. наук / В.М. Ланда. - Москва, 2009
4. Семенец С.С. Развитие аренды недвижимости в сфере платных услуг: Дис... канд. юрид. наук/ С.С. Семенец. - Москва, 2008
5. Чумакова О.В. Правовое регулирование рынка аренды недвижимости: Дис... канд. юрид. наук/О.В. Чумакова. -Москва, 2008
6. Гришаев СП. Все о недвижимости / СП. Гришаев: Учеб.-практ. пособие. - М., 2000. - С.90.
7. Гражданское право России. Ч. 2: Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. -М., 1997. - С. 219-220.
8. Гражданское право: Учебник. 4.2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 1999. -С.185.
9. Кузьмина ИД. Правовой режим зданий и сооружений как объектов недвижимости / И.Д. Кузьмина: Дис... д-ра юрид. наук. - Томск, 2004. - 432 с. - С.73.
10. Рабчинська Л. Будівлі і споруди, що використовуються у сфері господарювання: поняття та основні ознаки / Л. Рабчинська // Вісник Київського нац. університету ім.Т.Г.Шевченко. Сер.:Юридичні науки. - 01/2010. - Вип.82. - С 102-104.
11. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. 4.2 / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М., 2003. - С. 320.
12. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. /Борисова ВТ, Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін..; За заг. ред. В.І.Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - T. 2.- 552 с.
13. Комментарий к гражданскому кодексу Российской федерации (часть вторая) / Под ред. О.Н. Садикова. - М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; «ИНФРА M - НОРМА», 1997.
14. Волынцева А.В. Вопросы частного права и цивилистики / А.В. Волынцева / СибЮгВестник. -2000. -№4.
15. Писков И.П. Гражданско-правовой режим зданий и сооружений: Дис... канд.юрид.наук / И.П. Писков. - М., 2003. - СЮ.
16. Романенко I.I. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Будівлі і споруди» для студентів 1 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки (6.030601) «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» / П. Романенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011. — 131 с.
17. Круглова НЮ. Хозяйственное право / НЮ. Круглова: Учеб.пособие. 2-е изд. - М.: Изд-во РЛД, 2003. - С. 105.
18. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. - М.: «Статут», 2000.- 800 с.-С. 521.
19. Суровцова М.Н. Проблемы применения законодательства об аренде зданий и сооружений в хозяйственной деятельности / М.Н. Суровцова // Вестник Томского государственного педагогического универститета. Вып. 3. - Томск, 1998. - С. 35.
20. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України. -2011.-№34.-С. 1544,-Ст. 343.
21. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації «Державний класифікатор будівель та споруд 018-2000» № 507 від 17 серпня 2000р. // Ліга.Бізнес.Інформ., 2010.
22. Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна» : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442 // Офіційний вісник. - 2004. -№44.-С. 31.- Ст. 2885.
23. Исрафилов И. Аренда нежилых помещений /И. Исрафилов //Хозяйство и право. - 1997. -№10.-С. 113.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті