СПІВІСНУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА - ДОВІРЕНОСТІ - ДОРУЧЕННЯ

  • Наталя Миколаївна Дихта
Ключові слова: представництво, представник, представницькі функції, договір доручення, довіреність, універсальність, фідуціарність, довірчі відносини

Анотація

Проведено науково-теоретичний аналіз тріади «представництво - довіреність - доручення» починаючи з ідеї представництва в Римському праві та використанні в формі договору доручення і довіреності представницьких функцій в сучасному праві України, розглянуто можливості співіснування довіреності та договору доручення, сформульовані переваги договору доручення відносно довіреності.

Посилання

1. Гордон А. Представительство в гражданском праве / А. Гордон. - СПб., 1879. - 447 с.
2. Казанцев Л. Свободное представительство в римском гражданском праве / [Текст]: монография/ Леонид Николаевич Казанцев. - Киев: Университетск. тип., 1884. — 120 с.
3. Дождев Д.В. Римское частное право[Текст]: учебник для вузов /Д.В. Дождев; Под ред.: Нерсесянц B.C. - М.: Норма, Инфра-М, 1996.-704 с.
4. Харитонов В.О. Рецепция римского частного права: монография / В. О. Харитонов. - Одесса: АО БАХВА, 1996. - 282 с.
5. Сальковский К. Институции. Основы системы и истории римского гражданского права: монографія / К. Сальковский: Пер. с нем. В.В. Карпека. Киев, 1910. - 608 с.
6. Северова ОС. Представництво у комерційних відносинах за римським правом/ ОС. Северова // Актуальні проблеми держави та права: 36. наук, праць. Одеса, 2000. - Вип.7. - С. 273 - 276.
7. Харитонов Є.О. Історія приватного (цивільного) права Європи. 4.1. Витоки: монографія / СО Харитонов. - Одеса, 1999. -288 с.
8. Цивільне право. Частина друга / За ред. професорів Підопригори OA., Бобрової Д.В. - К : ВБНТУРІ, 1995.-416 с.
9. Нерсесов НО Понятие добровольного представительства в гражданском праве: монография /Н. О. Нерсесов. - М. : Типо-лит. И. И. Смирнова, 1878. - 191 с.
10. Цивільний кодекс України. Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, ОМ. Калітенко. - Одеса: Юридична література, 2003. - 1080 с.
11. Цивільний Кодекс України: Коментар. -X.: ТОВ «Одіссей», 2003. - 856 с.
12. Рясенцев В.А. Основания представительства в советском гражданском праве / В.А.Рясенцев // Ученые записки ВЮЗИ. - М., 1948. -С. 87-102.
13. Рясенцев В.А. Представительство в советском гражданском праве: Дис. ...д-ра юр. наук. -М.: 1948. - 198 с.
14. Гражданское право. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М. : Прспект, 1997 Т.2. - 778 с.
15. Северова О. С. Представництво за римським правом /О. Северова // Юридический вестник. - 2000. -№4.- С. 112-115.
16. Римське приватне право : Підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів: Вид. 3-є, перероб. та доп. / OA. Підопригора. - К. : Видавничий Дім Ін Юре, 2001. -440 с.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті