ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ - ХАРАКТЕРИСТИКА У РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

  • Ірина Григорівна Бабич
Ключові слова: принцип справедливості, справедливість, природне право, преторське право

Анотація

В статті розглядається принцип справедливості у римському приватному праві, його роль і місце. Розглядається зв'язок категорії справедливості із природним правом та преторським правом.

Встановлено, що принцип справедливості є системоутворюючим принципом у римському приватному праві.

Посилання

1. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства: Навч. посібник. - 2-ге вид., стереотип. / Відп. ред. та автор вст. Слова С. Кримський. -К. : Либідь, 1999. -420 с.
2. Римское частное право: Учебник / Под. ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. - М.: Юрист, 1994. - 590 с.
3. Маркс К., Энгельс Ф. / Происхождение семьи, частной собственности и государства. - Соч. - 2-е изд. - Т. 21.- 730 с.
4. Гвидо Поделлетти. Учебник истории римского права. Пер. с итал. Д.И. Азаревича. - Одесса, Типография П.А. Зеленаго, -1883.-С. 90.
5. Колодій М.Принципи права України. - К. : Юрінком Інтер, 1998. - 380 с.
6. Аристотель. Политика. - 1253 а 35.
7. Максимов СИ. Правовая реальность: Опыт философского осмысления // Вісник академії правових наук Українини № 2(29).-С. 125-133.
8. Римське приватне право (Конспект лекцій. Практикум). - X. : Одісей, 2000. - 640 с.
9. Нерсесянц B.C. Философия права: Учеб. для вузов по юрид. спец. / Институт государства и права РАН. Академ, правовой университет. - М.: Норма, 2000. - 332 с.
10. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. - М.: Юрид. лит., 1989. - 254 с.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті