СУБ'ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • Леонід Леонідович Тарасенко
Ключові слова: Інтернет, договір, веб-сайт, провайдер, автор

Анотація

У статті досліджуються проблемні питання щодо правового статусу суб'єктів цифрових правовідносин. Здійснено аналіз чинного законодавства щодо правового регулювання цих відносин. Проаналізовано теоретичні позиції з предмету дослідження та договірну практику, яка існує між суб'єктами у цифровому середовищі. Виявлено, що правовідносини у сфері інформаційних технологій виникають між різними учасниками з приводу набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності, права на інформацію та інших прав у цифровому середовищі (зокрема, електронна комерція тощо). Зроблено висновки проте, що кількість суб'єктів правовідносин, які діють у цифровому середовищі, постійно збільшується. Обґрунтовано, що «цифрові» суспільні відносини розвиваються набагато швидше, ніж відповідне правове регулювання, яке нерідко не встигає належно унормувати існуючі відносини.

Посилання

1. IT ПРАВО / Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. / За заг. ред. Яворської О.С. - Львів: Видавництво «Левада», 2017. - 470 с.
2. Савич С.С. Авторське право у цифровому середовищі: проблема монополії правовласника та забезпечення умов вільного використаннятворів //БюлетеньМіністерстваЮстиціїУкраїни.-2015.-N» 1.-С. 87.
3. IT-право: теорія і практика / За ред. О. І. Харитонової, Є. О. Харитонова. - Одеса: Фенікс, 2017.- 472 с.
4. Основи IT-права: навч. посіб. / Т. В. Бачинський, Р. І. Радейко О. І. Харитонова. - К.: Юрінком Інтер. -2017.- 208 с.
5. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / Еннан Р. Є., Кулініч О. О, Мазуренко С. В., Менсо І. В., Романадзе Л.Д.-К.: Алерта, 2016.-492с.
6. Гура В. С. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту: автореф. дис. ... канд. юрид.наук. -К., 2006. -20 с.
7. Інтелектуальне право України / За ред. ОС. Яворської. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. - 608 с.
8. Хостингова компанія. - Режим доступу: Мрз://ик^ікіреаіа.о^^ікі/хостингова_компанія
9. Загальні положення та умови Google. - Режим доступу: https://www.google.com/intl/uk/policies/terms/
10. Рекомендації для Інтернет-провайдерів, контент-провайдерів та користувачів файлообмінних мереж та інших веб-сервісів щодо правомірного використання об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. - Режим доступу: http://sips. gov.ua/ua/ip.html
11. Основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг, затв. Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 29.11.2012. № 624. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z2150-12
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті