ВЕБ-САЙТ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

  • Катерина Георгіївна Некіт
Ключові слова: веб-сайт, інтернет-сайт, доменне ім'я, контент, цифровий твір, майновий комплекс, недостовірна інформація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню поняття та складових елементів веб-сайту. Зроблено висновок, що виходячи з чинного визначення поняття веб-сайту, його можна вважати майновим комплексом. Однак основна увага при відчуженні веб-сайту має бути приділена саме тим його компонентам, які є об'єктами прав інтелектуальної власності. Також зроблено висновок про те, що власник веб-сайту та доменного імені не обов'язково співпадають, що потрібно враховувати при визначенні відповідальних за недостовірну інформацію, розміщену на веб-сайті.

Посилання

1. Гура М.В. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту в Україні: автореф. дис. ... канд.. юрид. наук : 12.00.03. - К. : HAH України. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2006. - 31с.
2. Бабарыкин HB. Гражданско-праовое регулирование создания и использования сайтов в сети Интернет : автореф. дис. ... канд.. юрид. наук : 12.00.03. - СПб. : Санкт-Петербургский університет МВД России, 2005. - 23 с. - Режим доступу: http:// law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1362832.
3. Басманова Е.С. Интернет-сайт как объект имущественных прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03.-М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2010 - 30 с. - Режим доступу: http://www.dissercat. com/content/internet-sait-kak-obekt-imushchestvennykh-pra
4. Лист Державного Департаменту інтелектуальної власності від 22 січня 2007 р. N 16-14/231 «Щодо веб-сайту як об'єкта авторського права». - Режим доступу: http://www.owk.com.ua/list-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrajini-shchodo-veb-sajtu-yak-ob-ekta-avtorskogo-prava.html
5. Майданик НІ. Web-сайт в мережі Інтернет як особливий об'єкт авторського права // Юридична Україна: Правовий часопис. - 2008. - № 12. - С. 73-80.
6. Некіт К.Г. Доменне ім'я як об'єкт цивільних прав // Часопис цивілістики. - 2017. - № 23. - С. 40-45.
7. Зеров К.О. Веб-сайт як непоіменований об'єкт авторського права // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2013. - № 6-3. Т2.-С. 28-30.
8. Словарь-справочник нормативно-технической документации. - Режим доступу: http://normative_reference_dictionary. academic.ru/3466
9. Рішення Рівненського міського суду від 07.05.2015 р. у справі № 569/8791/14-ц. - Режим доступу: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/44353733
10. Рішення Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 13 лютого 2015 року у справі № 320/10302/14-ц. -Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42771204
11. Кісіль О. Власники і користувачі домену, доменного імені, веб-сайту в інтернет-відносинах та у судовій практиці. - Режим доступу: http://protokol.com.ua/ru/vlasniki_i_koristuvachi_domenu_domennogo_imeni_veb_saytu_v_internet_vidnosinah_ta_u_ sudoviypraktitsi/
12. Томаров І. Власник домену = власник сайту, чи все ж таки ні? Свіже дихання судової практики. - Режим доступу: http://www. legalshift.com.ua/?p=145
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті