ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОРСЬКІ ПРАВА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

  • Олена Іванівна Харитонова
Ключові слова: авторське право, інформаційні технології, інформація, твір, мультимедійний твір, оцифрування

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми реалізації авторських прав в інформаційному суспільстві з метою визначення оптимальних шляхів удосконалення правового регулювання у цій галузі та поліпшення захисту прав та інтересів автора. Відзначається подібність понять «творчість» та «інформація», які мають єдиний чинник, побудовані на одних і тих самих інститутах. Йдеться про виникнення так званого інформаційного світосприйняття, у якому поняття інформації посідає центральне, чільне місце, а процес еволюції розуміється як творчий процес, суттю якого є накопичення інформації. Проаналізовано форми існування творів: усна, письмова, об'ємно-просторова, зображення, звуко- та відеозаписув, а також нові способи використання вже існуючих, зокрема, оцифрування. Оскільки розвиток інформаційних технологій зумовив появу нових, більш утилітарних об'єктів авторського права: комп'ютерних програм, баз даних, мультимедійних творів, мережевих творів тощо, здійснена спроба їх правового аналізу.

Посилання

1. Сарана C.B. Авторське право та правова охорона інтелектуальної власності в Україні і її адаптація до законодавства Європейського союзу: навчальний посібник. - Полтава. - 2007. -С.23.
2. Будник Р.А. Эволюция системы авторских и смежных прав в информационном обществе: от исключительного к инклюзивному праву автора. - М. : Юрлитинформ, 2013. - С. 19.
3. Керевер А. Проблемы адаптации в цифровую мультимедийную среду. Права на воспроизведение и права на сообщение публике // Бюллетень по авторскому праву. - 1998. - №2.- С. 4-23.
4. Авторське право і суміжні права в інформаційному просторі: «Зелений документ», прийнятий Комісією Європейського Співтовариства 19.07.1995 р. - Режим доступу: http://litterref.ru/qasujgmermer.html
5. Ващинець II. Цивільно-правова охорона авторських прав в умовах розвитку інформаційних технологій: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. - К., 2006. - 179 с.
6. Про правову охорону комп'ютерних програм: Директива Європейського Парламенту та Ради від 14.05.1991 р. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/shaw/994_241
7. Угода про торговельні аспекти права інтелектуальної власності сот; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 84. - Ст. 2989.
8. Андрощук Г. Про право на перепродаж ліцензій на програмне забезпечення // Судова практика. - 2013. - № 2 (128).-С. 90-92.
9. Томаров І. Вичерпання прав на софт з українськими судами. - Режим доступу: http://www.legalshift.com.ua/?p=731.
10. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебное пособие / Под ред. Н.М. Коршунова. - М., 2006.-С. 73.
11. Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография. - М. : Прспект, 2013. - С. 36-37,41.
12. Diplomatie Conférence on Certain Copyright and Neighbouring Rights Questions. - Geneva. - 2-20 December 1996. // Аналитические обзоры, подготовленные Международным бюро на пленарных заседаниях, в частности № 417,426,435,461 и 465, а также позиция Африканской группы. - С. 19.
13. Серго А. Интернет и право. - М. : Бестселлер, 2003. - 272 с.
14. Штефан О.О., Штефан А.С. Деякі омани в авторському праві. - К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2007. - 52 с.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті