СЕКУНДАРНІ ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Андрій Володимирович Біцюк
Ключові слова: суб'єктивне право, правоздатність, секундарне право, повноваження, переважні права, правові привілеї, речові права, майнові права

Анотація

В статті досліджуються особливості розвитку поняття секундарних прав у доктрині цивільного права. З'ясовується специфіка юридичної природи таких прав. Простежується генеза поняття «секундарне право»; аналізуються точки зору науковців на правову природу секундарних прав; доводиться, що, на відміну від правоздатності, елементом якої є можливість особи своєю дією змінювати лише власну правову сферу, зміст секундарного права становить можливість в односторонньому порядку змінювати чужу правову сферу; наводиться авторське визначення поняття секундарного права як різновиду суб'єктивної правової можливості втручання в чужу правову сферуз метоюдосягнення правового результату шляхом одностороннього волевиявлення.

Посилання

1. Поротикова, О. А. Проблема злоупотребления субьективним гражданским правом [Текст]/ О. А. Поротикова. - М.: ВолтерсКлувер, 2007.-257с.
2. Азимов, Ч. Н. Самозащита в гражданском праве [Текст]/Ч. Н. Азимов // Актуальніпроблемиформуванняправовоїдержави в Україні: До 50-ї річниціКонвенції про захист прав людини та основних свобод : матеріалиміжнар. наук.-практ. конф.:[у 2ч.]/ за ред. М. І. Панова. - X., 2000. -ч.2.- с. 20-22.
3. Бабаев А. Б. Проблема секундарних прав в российской цивилистике [Текст]: автореф. дисс. на соискание учен.степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; семейное право; международное частное право» / А. Б. Бабаев; МГУ им. М. Ломоносова; -М.: [б.и.], 2006.-22с.
4. Скловский К. И. Правомочие и полномочие в механизме возникновения гражданских прав [Текст] / К. И. Скловский // Хозяйство и право. - 2004. -№11- с.99-112.
5. Богатырев Ф. О. Секундарное право на примере постановления Президиума Верховного Суда России [Текст] / Ф. О. Богатирев // Журнал российского права. -2005. -№2.- с. 68-72.
6. Суханов Е. А. О видах сделок в германском и в российском гражданском праве [Текст] / Е. А. Суханов // Вестник гражданского права. - 2006. -№2.- с. 5-26.
7. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву / М. М. Агарков // Избранные труды по гражданскому праву. -М: Центр ЮрИнфоР, 2002. - Т. 1.-490 с.
8. Алексеев С.С. Общая теория права : Учебник / С.С. Алексеев. -М.: ТК Велби, Проспект, 2008. - 2-е изд., перераб. и доп. - 576 с.
9. Антонюк О.І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист: дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Антонюк Олена Ігорівна; Національний університет внутрішніх справ. - X., 2004. -212 с.
10. Богатирев Ф.О. Интерес в гражданском праве [Электронний ресурс] / Ф.О. Богатирев // Журнал российского права. - 2002. -№ 2. // Режим доступа:1іпр://]грпогта.га/
11. Братусь С.Н. Курс советского гражданского права. Субьекти гражданского права / С.Н. Братусь. - М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1950367 с.
12. Зеккель 3. Секундарные права в гражданском праве / 3. Зеккель // Вестник гражданского права. - 2007. -№2.- С. 205-252.
13. Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования: Монография / С.А. Зинченко. - М. :ВолтерсКлувер, 2007.- 152с.
14. Кодекс про шлюб і сім'ю УРСР [Електронний ресурс] / Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 20.06.1969 №2006-УП// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2006-07
15. Козловська Л. Концепція секундарних прав у спадковому праві / Л. Козловська // Підприємство, господарство і право. - 2014. № 6.-С.6-10.
16. Сидельников Р. Право на самозащитукак «секундарное право» / Р. Сидельников // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№ 6. -С. 42-44.
17. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве/О.А. Красавчиков. - М.: Госюриздат, 1958. - 184 с.
18. Третьяков СВ. Формирование концепции секундарних прав в германской цивилистической доктрине (к публикации русского перевода работа З.Зеккеля «Секундарные права в гражданском праве») / СВ. Третьяков// Вестник гражданского права. - 2007. - №2
- С. 252-270.
19. Бородовський С. Проблемиодностороннього правочину / СБородовський // Проблеми цивільного та господарського права. Вісник, 2010.-№3(62).-С. 178-184.
20. Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения / Л.А. Чеговадзе. - М., 2004. - 542 с.
21. Шевченко Я.М. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності: Монографія / Я.М. Шевченко, М.В. Венецька, І.М. Кучеренко. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - 104 с.
22. Шундиков К.В. Правовые механизмы: основы теории / КВ. Шундиков // Государство и право. - 2006. - № 12. - С. 12-21.
23. Сердюков К.А. Правоотношения с множественностью лиц вроссийском гражданском праве: автореф. дис. на соискание учен.степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» [Электроннийресурс] /К.А. Сердюков. - Краснодар, 2011//Режим дocтyпa:http://www.dissercat.com/content/pravootno sheniya-s-mnozhestvennostyu-lits-v-rossiiskom-grazhdanskom-prave
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті