ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ТА ПОНЯТТЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ

  • Юлія Юріївна Черновалюк
Ключові слова: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, дитячий будинок сімейного типу, сім'я, сімейне виховання

Анотація

Стаття присвячена характеристиці та аналізу різних наукових поглядів щодо проблеми визначення поняття дитячого будинку сімейного типу, а також правової природи даної форми влаштування. В результаті сформульовано вдосконалене визначення та зазначені характерні ознаки дитячого будинку сімейного типу.

Посилання

1. Про заходи щодо корінного поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, залишених без батьківського піклування: Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 31.07.1987 р. № 872 // СП СССР. - 1987.-№42.- Ст. 137.
2. Про створення в республіці дитячих будинків сімейного типу: Постанова Ради Міністрів УРСР від 05.10.1988 р. № 318 // ЗП УРСР - 1988.-№11.-Ст.45.
3. Временное положение о детских домах семейного типа, утверждено приказом Государственного комитете СССР по народному образованию от 23.10.1989 г. № 800 // Бюлетень Государственного комитета по образованию СССР. - 1990. -№2.
4. Положення про дитячий будинок сімейного типу затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1994 року № 267 // ЗП України. - 1994. -№8.- Ст. 208.
5. Положення про дитячий будинок сімейного типу затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. №564 // Офіційний вісник України. - 2002. -№8.- Ст. 925.
6. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // ВВР України. - 2002. - №21-22. - Ст. 135.
7. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. // ВВР України. - 2001. - № ЗО. - Ст. 142.
8. Про внесення змін до Сімейного кодексу України: Закон від 23.02.2006 р. // ВВР України. - 2006. -№33.- Ст. 277.
9. Про внесення змін до деяких законів України щодо дитячих будинків сімейного типу: Закон України від 20.05.2008 р. // ВВР України. - 2008. - № 27-28. - Ст. 251.
10. Черновалюк Ю.Ю. Реалізація права на сім'ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу: Монографія / Ю.Ю. Черновалюк. - Запоріжжя: «Просвіта», 2011. - 172 с.
11. Москалюк В.Ю. Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект): автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В.Ю. Москалюк; Нац. ун-т внутр. справ. - X., 2003. - 20 с.
12. Пєша І.В. Дитячі будинки сімейного типу як особлива форма сімейної опіки над дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування / І.В. Пєша // Український соціум. - 2003. -№1 (2). - С. 72-80.
13. Свіжа О.О. Дитячий будинок сімейного типу в системі видів улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування [Електронний ресурс] / О.О. Свіжа // Форум права: електрон, наук, фахове вид. -2011. -№ 1. -С. 864-872. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov. иа/е]оигпаЬ/ГР/2011-1/1 lcoopbp.pdf
14. Свіжа О.О. Дитячий будинок сімейного типу в системі форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / О.О. Свіжа // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): У 4-х частинах. - Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес». -Хмельницький: В-во ХУУП, 2009. -507 с.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті