ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

  • Ірина Михайлівна Станкова
Ключові слова: захист прав споживачів, громадські організації, споживче право США, споживче право країн Європи

Анотація

Охарактеризовано основні моделі організації захисту прав споживачів, які функціонують у різних країнах, в залежності від домінування в ній суб'єктів впливу: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій. Зазначено, що рівень забезпечення споживчих прав в Україні не відповідає вимогам, які висуваються до України на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Проаналізовано досвід зарубіжних країн (США, країн Європейського Союзу) щодо ролі громадських організацій у механізмі захисту прав споживачів. Сформульовано рекомендації щодо подальшого розвитку зазначеної діяльності в Україні з урахуванням позитивного багаторічного досвіду зарубіжних країн.

Посилання

1. Совещание по рассмотрению выполнения, посвященное человеческому измерению (Варшава, 11-22 сент. 2017 г.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.osce.org/ru/odihr/3378667downloacHtrue
2. Гражданское общество и кризис в Украине. Тематический отчет ОБСЕ (11 февр. 2015 г.) [Електроний ресурс]. - Режим доступу: https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/217526?download=true
3. Лащак В. В. Система захисту прав споживачів у провідних країнах світу / В. В. Лащак, Т. В. Лащак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія. Серія «Економіка». - 2014. - Вип. 25. - С. 15-18.
4. National Consumers League [Национальная лига потребителей США]. Годовой отчет NCL. 2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nclnet.org/annual_report
5. Consumer Reports [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.consumerreports.org/cro/about-us/what-we-do/index.htm
6. Consumer Federation of America / Федерація споживачів Америки (CFA) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https:// consumerfed.org/about-cfa/
7. Микуляк В. Від споживацтва до сталого розвитку: зміна парадигми в системі захисту прав споживачів у ЄС [Електронний ресурс] / В. Микуляк. - Режим доступу: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008988
8. Захист прав споживачів у Німеччині [Електронний ресурс] / підготувала Р. Бойко. - Режим доступу: https://feao.org.ua/wp-content/ uploads/2016/10/FEAO_text_consumer-rights-in-Germany_UKR.pdf
9. Байко Р. Захист прав споживачів у Німеччині [Електронний ресурс] / Р. Байко. - Режим доступу: https://feao.org.ua/wp-content/ uploads/2016/10/FEAO_text_consumer-rights-in-Germany_UKR.pdf
10. Права и возможности участия общественных объединений в судебных процессах и разбирательствах по жалобам, связанным с защитой от дискриминации [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/index.php?id=986
11. Verbraucherzentrale Berlin [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/pressemeldungen/ presse-be/kammergericht-berlin-bestaetigt-einschaetzung-der-verbraucherzentrale-24855
12. Права соотечественников. Юридический журнал. -2016.-№ 2.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті