ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИМАННЯ (DETENTIO) ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ ТА АНГЛІЇ)

  • Влада Олександрівна Гончаренко
Ключові слова: тримання (detentio), володіння (possessio), договірні правовідносини, римське приватне право, цивільне право, звичаєве право, захист речових прав, доктрина зустрічного задоволення (consideration), інститут залежного тримання (bailment)

Анотація

У статті досліджуються особливості використання конструкцій тримання (detentio) та володіння (possessio) у законодавстві Франції, Німеччини та Англії. Особливості захисту інтересів фактичних утримувачів речі у договірних відносинах відповідно до основних систем цивільного права (Франція, Німеччина), що базуються на римському приватному праві, а також звичаєвому праві Англії, пов'язані з характером їх прав на передану річ (володіння або тримання). Зазначається, що удосконалення законодавства в Україні у сфері захисту речових прав неможливе без дослідження властивостей інститутів володіння та тримання, їх витоків, вивчення іноземного законодавства та тенденцій розвитку правового регулювання цих інститутів.

Посилання

1. Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий / МГУ им. Ломоносова; Отв ред. Е.А. Суханов. - М.: Ассоциация «Гуманитарное издание» «ТЕИС», 1997.
2. Зом Р. Институции. История и система римского гражданского права. Ч. 2. Система. Выпуск I. Общая часть и вещное право: Пер. с 14-го узд. под ред. приват-доцента А.Н. Баликова / Р. Зом. - Сергиев Посад, 1916.
3. Французский гражданский кодекс / Науч. редактирование и предисловие канд. юрид. наук Д.Г. Лаврова, перевод с французского А.А. Жуковой, ГА. Пашковской. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004.
4. Харитонов СО. Історія приватного права Європи: Західна традиція / С.О.Харитонов. - Одеса: АО «БАХВА». - Юридична література, 2001.
5. Гражданское уложение Германии. Перевод с нем.; Научные редакторы - А.Л. Маковский и др. - М.: Волтерс Клувер, 2004.
6. Иеринг Р. Об основаниях защиты владения. Пересмотр учения о владении: Пер. с нем. второго испр. и доп. изд. / Р. Иеринг. - М.: Типография Мамонтова,1883.
7. Савиньи Ф.К. Обязательственное право / Ф.К. Савиньи. Перевод с нем. В. Фукс и Н. Мандро. - М.: Типография А.В. Кудрявцевой, 1896.
8. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред. Е.А. Васильев. - М.: Международные отношения, 1993.
9. КохХ., Магнус У, Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / КохХ., Магнус У, Винклер фон Моренфельс П. / Пер. с нем. д-ра юрид. наук Ю.М. Юмашева. - М.: Междунар. отношения, 2003.
10. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. Руководитель авторского кол-лектива-В.В.Залесский.-М.: НОРМА, 1999.
11. Шимон СІ. Цивільне таторгове право зарубіжних країн: Навч. Посіб. (Курс лекцій) / C.I. Шимон. - К.: КНЕУ 2004.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті