ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ У СФЕРІ ІТ-ВІДНОСИН

  • Олександра Володимирівна Шагака
Ключові слова: моральна шкода, ІТ-відносини, інформація, інформаційні технології, авторське право, інтернет-магазин

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням прав у сфері ІТ-відносин. Приділено увагу відшкодуванню шкоди завданої покупцям інтернет-магазинів, захисту виняткових прав в мережі Інтернет.

Досліджено судову практику розгляду справ щодо відшкодування немайнової шкоди, завданої в результаті порушення прав в сфері ІТ. Зроблено висновок, що вона є неоднозначною, оскільки доступність інформації в мережі Інтернет створює високий ризик порушення майнових та немайнових прав осіб.

Обґрунтовується необхідність подальшого дослідження умов відшкодування моральної шкоди як способу захисту прав у сфері ІТ-відносин.

Посилання

1. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди : навч. посібн. / М.К. Галянтич, А.Б. Гриняк, А.І. Дрішлюк, Т.С. Ківалова [та ін.] ; за ред.. M.K. Галянтича. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 624 с.
2. ЗабараІ.М. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві 2002 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// studrada.com.ua/content/забара-ім-відшкодування- моральної-немайнової-шкоди-в-міжнародному- приватному-праві-2002р
3. Беляцкин С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда / С.А. Беляцкин. - М. : Городец, 2005. - 64 с.
4. Пешкова O.A. Компенсация морального вреда: Защита и ответственность при причинении вреда нематериальным благам и неимущественным правам / O.A. Пешкова. - М. : Ось-89, 2006. - 240 с.
5. Бойко М.Д. Відшкодування шкоди: правовий аспект : навч.-практ. посіб. / М.Д. Бойко. - Київ : Атіка, 2007. - 328 с.
6. Цивільний кодекс України : закон України від 16 січ. 2003 p. № 435-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/435-15.
7. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95.
8. Тихомиров О.О. Цивільно-правова відповідальність за інформаційні правопорушення: загальнотеоретичні аспекти / О.О. Тихомиров // Порівняльно-аналітичне право. -№1. -2015. -С. 37-40.
9. Соколова Ю.О. Зростання ролі Інтернет-реклами як інструменту рекламного менеджменту / Ю.О. Соколова, А.Ю. Яблуновська // Держава та регіони. Сер. : Соціальні комунікації. - 2014. - № 1-2. - С. 214-218. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ drsk_2014_l-2_44/.
10. Коваль М. Як захистити інтелектуальну власність в сфері ІТ [Електронний ресурс] / М. Коваль. - Режим доступу : https://www. Iexologycom/library/detail.aspx?g=bbfd0c2d-69cd-450b-9e41-2519bf70be49.
П. Мороз Н.С. Сутність інформації в контексті загальних принципів інформаційної безпеки/ Мороз Н.С. // збірник матеріалів науково-практичної конференції. - Л. : НУ «Львівська політехніка», 2016. - С. 137-142.
12. Харитонов Є.О. Сутність ІТ-права (ІТ- право як концепт) / СО. Харитонов // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. - Л. : НУ «Львівська політехніка», 2016.- С. 274-280.
13. Харитонова О.І. Проблемні питання визначення системи (структури) ІТ-права / О.І. Харитонова // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. - Л. : НУ «Львівська політехніка», 2016. - С. 280-285.
14. Спасова К.І. Відшкодування шкоди, завданої цивільними правопорушеннями у сфері ІТ-відносин / К.І. Спасова // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. - Л. : НУ «Львівська політехніка», 2016.-С. 240-244.
15. Фесенко Є. Проблемні питання теорії та практики захисту особистих немайнових прав автора / Є. Фесенко // Национальный юридический журнал: теория и практика. -2017.-№3.-С. 80-84.
16. Рудник ТВ. Відповідальність за порушення авторського права / ТВ. Рудник // Часопис Київського університету права - 2012. -Вип.2.-С.248-251.
17. Рішення Апеляційного суду Вінницької області від 16.02.2015 № 129/606/14-ц [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https:// verdictum.ligazakon.net/document/42790105.
18. Рішення Апеляційного суду Донецької області від 09 жовтня 2017 p. у справі № 235/1462/17 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://protokol.com.ua/ua/sud_oformlennya_zamovlennya_tovaru_cherez_sayt_e_otrimannyam_oferti_a_priynyattya_tovaru_cherez_ poshtueaktseptom/.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті