ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СФЕРА ІСНУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  • Олександр Сергійович Семенюк
Ключові слова: інформаційне суспільство, складні об'єкти інтелектуальної власності, цивільне законодавство, інформація, інформатизація суспільства

Анотація

У статті здійснений аналіз визначення понятійно-правових засад інформаційного суспільства як сфери існування і застосування складних об'єктів інтелектуальної власності, з окресленням основних їх чинників, а також формулюванні висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення цивільного законодавства щодо зазначеної тематики.

Посилання

1. Недопитанський М. Україна інформаційна: утопія чи реальність / М. Недопитанський // Віче. - 2003. -№2(131).-С. 44-51.
2. Лолл Д. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід. / Д. Лолл - К., 2002. - 264 с.
3. Рубанець О. М. Інформаційне суспільство: від технологічної й комунікативної парадигми до соцієнтальної / О. М. Рубанець // Практична філософія. - 2003. -№3.- С. 28-34.
4. Гамрецький І. Гармонізація інформаційного суспільства у світлі сучасних освітних концепцій / І. Гамрецький // Рідна школа. -2006.-№3.-С. 8-10.
5. Избаш О. О. Взаимосвязь интеллектуального права и информационного права /Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. / О. О. Избаш. - м. Запоріжжя, 3-4 жовтня 2014 р. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. - Запоріжжя: ЗНУ 2014. - С. 81-83.
6. Про Інформаційно-аналітичний центр: Указ Президента України від 12 квітня 2014 р. // Офіційний вісник України. - 2014. -№ 33. - Ст. 878.
7. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 p.: Закон України від 9 січня 2007 року № 537-У //ВідомостіВерховноїРадиУкраїни.-2007.-№ 12.-Ст. 511.
8. Даніл'ян О.В. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03: Харк. ун-т повітр. сил ім. І. Кожедуба. / О.В. Даніл'ян - X., 2006. - 19 с.
9. Інформаційне право (основи теорій і практики): монографія / В. С. Цимбалюк, НДЦ правової інформатики Акад. прав, наук України. / B.C. Цимбалюк - К.: «Освіта України», 2010. - 388 с.
10. Социология: Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О .В. Терещенко. - Мн.: Книжний дом , 2003. - 1312 с.
11. Словарь иностранных слов под общей редакцией И. В. Лехина и проф. Ф. Н. Петрова. - М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. - 853 с.
12. Мануель Кастельс та Пекка Хіманен. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель. Пер. з англ. - К.: Ваклер, 2006.-256С.
13. Тоффлер Э. Третья волна: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. - М.: ACT, 2004. -781 с.
14. Марчук Л. П. сучасна інформатизація суспільства та її вплив на інноваційні процеси / Л. П. Марчук // Вісник аграрної науки Причорномор'я.-2012.-№ 1.-С. 37-44.
15. Винарик Л. С, Берсуцкий Я. Г., Щедрин А.Н. Информационная культура в современном обществе: Учеб. пособие. - Донецк: Институт экономики промышленности / Л. С. Винарик, Я. Г. Берсуцкий, А. Н. Щедрин. - ДИЗХП, 2003. - 322 с.
16. Еннан РЄ. Формування міжнародного інформаційного права / Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. - практ. конф. (16-17 травня 2013 p.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н. В.М. Дрьомін; / Р. Є. Еннан. - Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс, 2013. - С. 661-663.
17. Баев В.В. Розуміння нової парадигми електронного врятування на місцевому рівні // 36. наук, праць УАДУ при Президентові України / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева. / В. В. Басв - К.: Вид-во УАДУ 2003 - Вип. 1.-С.151 -158.
18. Семенюк О.С. Перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні / Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 9-10 жовтня 2015 р. / О. С. Семенюк - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015.-С. 85-89.
19. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 27-28,-Ст. 182.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті