ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ВІРТУАЛЬНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  • Андрій Іванович Гавриленко
Ключові слова: юридична особа, віртуальний офіс, віртуальна організація, юридична адреса, реєстрація юридичної особи

Анотація

Статтю присвячено дослідженню еволюції юридичної особи і становлення її у віртуальному просторі. Проаналізовано розвиток від класичної юридичної особи через віртуалізацію офісу до необхідності забезпечення правового регулювання віртуальної юридичної особи.

Посилання

1. Lin Chen, Nina Huina Gu, Hai Zhu. Fairness theory applied to strategic alliance negotiations. MCs in Innovation and Entrepreneurship. -Режим доступу: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12892/Chen_Gu_Zhu.pdf?sequence=3
2. Никоненко А.Г. Формирование виртуальной организации (теоретические и методические аспекты): автореф. дис. ... канд. экон. наук. - Москва 2007. - 22 стр. - Режим доступу: http://Economy-lib.eom/disser/208724/a#
3. Положення про Український Національний Грід (УНГ). - Режим доступу: http://ung.in.ua/upload/user_files/BCC_Policy/ung_fin.pdf
4. ІТ-право: теорія та практика : навч. Посіб. / авт. Кол. ; за ред. СО. Харитонова, О.І. Харитонової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 472 с. -crop 159
5. Правовое регулирование деятельности виртуальных предприятий на рынке дистанционной торговли в глобальной компьютерной сети «Интернет». - Режим доступу: https://repetitora.com/pravovoe-regulirovanie-deyatelnosti-virtualnyh-predpriyatij-na-rynke-distancionnoj-torgovli-v-globalnoj-kompyuternoj-seti-internet
6. E-slovnik. Тлумачний словник української мови. - Режим доступу: http://eslovnyk.com/%D0%B2%Dl%96%Dl%80%Dl%82%Dl% 83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
7. Virtual office. - Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_office
8. Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фі - Режим доступу:зичних осіб - підприємців та громадськихформувань: НаказМіністерства юстиціі'Українивід 18.11.2016 №3268/5.-Режимдоступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/zl500-16
9. Сервіс електронної пошти mail.gov.ua Інструкція користувача Версія 1.5.0.0 - Режим flocTyny:https://e-court.mail.gov.ua/User_ Guide_Mail.pdf
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті