ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАПОВІТ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

  • Сніжана Степанівна Аліна
Ключові слова: електронний заповіт, віртуальне майно, спадковий реєстр, електронна форма заповіту

Анотація

Стаття присвячена питанням спадкування віртуальних матеріальних та нематеріальних цінностей за заповітом. Визначено поняття «електронний заповіт», сформульовано ознаки електронних заповітів, виділено особливості електронної форми заповіту. З'ясовано, як інформаційні технології впливають на сучасні спадкові правовідносини, а також на процедури, що передбачені при спадкуванні за заповітом. Визначено стан законодавчого регулювання відносин спадкування віртуального майна за заповітом, окреслено проблеми, що виникають через брак нормативного матеріалу в цій сфері.

Посилання

1. Google впровадила «електронний заповіт». [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://dt.ua/TECHNOLOGIES/google-vprovadila-elektronniy-zapovitl20347_.html
2. Бізнес-ідеї: від книги, яка читає саму себе до електронних заповітів. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://msb.aval.ua/ news/?id=24344
3. IT-право: теорія та практика : навч. посіб. / авт. кол. ; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. - Одеса: Фенікс, 2017. - 472 с.
4. Калаур І.Р Сучасні тенденції щодо форми заповіту / І.Р Калаур // Приватне право і підприємництво. - 2016. - Вип. 16.-С. 76-79.
5. Когут Н. Прогалини та аномалії в правовому регулюванні спадкових відносин / Н. Когут // Юридична Україна. - 2016. - № 1-2. -О 17-27.
6. Криштопа О.М. Про запровадження в Україні Базельської конвенції щодо системи реєстрації заповітів: актуальні питання / О.М. Криштопа //ВісникВищоїрадиюстиції.-2011.-№3.-С. 168-177.
7. Писарєва Е. Заповіт як підстава виникнення спадкових відносин: деякі аспекти правового регулювання / Е. Писарєва // Вісник Академії управління МВС. - 2009. -№3.- С. 104-113.
8. Положення про Спадковий реєстр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=994_678
9. Пользовательское соглашение VirtualTestament. [Електронний ресурс] - Режим flocTyny:http://virtualtestament.com/agreement.php
10. Сергеева Е.М. Некоторые правовые особенности наследования по завещанию / Е.М. Сергеева // Труды БГТУ Сер. 6, История, философия. -2017.-№1 (107). - С. 144-147.
11. Спасибо-Фатєєва І. Науково-правовий висновок щодо форми заповіту / І. Спасибо-Фатєєва // Юридичний радник. - 2009. -№2(44). [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://yurradnik.com.ua/stati/d0-bd-d0-b0-dl-83-d0-ba-d0-be-d0-b2-d0-be-d0-bf-dl-80-d0-b0-d0-b2-d0-be-d0-b2-d0-b8-d0-b9-d0-b2-d0-b8-dl-81-d0-bd-d0-be-d0-b2-d0-be-d0-ba-dl-89-d0-be-d0-b4-d0-be-dl-84-d0-be-dl-80-d0-bc-d0-b8/
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті