КАТЕГОРІЇ ПРАВОЧИНУ: ВІД РИМСЬКОГО NEGOTIUM ДО «ІТ-ПРАВОЧИНУ»

  • Євген Олегович Харитонов
  • Ірина Віталіївна Давидова
Ключові слова: правочин, договір, волевиявлення, інформаційні технології, інформаційне суспільство, ІТ-правочин

Анотація

Стаття присвячена аналізу трансформації засад розуміння категорії правочину в сучасній цивілістиці з врахуванням реалій інформаційного суспільства та розширенням можливостей укладення правочинів в умовах поширення інформаційних технологій. Зроблено висновок про існування нового типу правочинів, що формується в інформаційному суспільстві, зокрема, це правочини, котрі сутнісно пов'язані з використанням інформаційних технологій та запропоновано іменувати їх «ІТ-правочинами».

Посилання

1. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. - М. : Зерцало, 2003. (воспроизв. по пятому изданию С.-Петербург, 1916 г.)
2. Харитонов Є.О. Історія приватного (цивільного) права Європи. Частина І Витоки. - Одеса, 1999. - 292 с.
3. Жеков В.І. Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним законодавством України : дис. ... канд.. юрид. наук : 12.00.03. - Одеса, 2006.-208 с.
4. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: лекции. - М. : Тип. А. И. Мамонтова и К, 1883. - 697 с.
5. Новицкий И. Б. Недействительные сделки // Вопросы советского гражданского права. - Изд-во АН СССР, 1945.
6. Харитонов Є.О. Основи римського приватного права : посібник. - Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. - 396 с.
7. Ильков СВ. Все о сделках. - СПб. : Герда, 2000. - 352 с.
8. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право : підруч. - [2-е вид.]. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 528 с.
9. Давидова І.В. Правочини у ІТ-сфері та інформаційна безпека //ІТ-правотаінформаційнабезпека:моногр. /Заред.О.І. Харитонової, Є.О. Харитонова. - Одеса : Фенікс, 2017. - С. 74-86.
10. Барщук І. Застосування подвійного підпису документів захистить краще, ніж печатка. - Режим доступу : http://legalans.com/ articles/publications/7873-zastosuvannya-podvynogo-pdpisu-dokumentv-zahistit-krasche-nzh-pechatka.html
11. ІТ-право: теорія та практика: навч. посібн. [авт. кол.]; зазаг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. - Одеса: Фенікс, 2017. -472 с.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті