ВІТЧИЗНЯНА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

  • Євген Олегович Харитонов
Ключові слова: право власності, правовідносини власності, інформаційне суспільство, інформація, віртуальна власність, Інтернет речей

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми перегляду вітчизняної концепції права власності відповідно до Викликів інформаційного суспільства. Такими Викликами у статті названі поява віртуальної власності та Інтернету речей. Доводиться необхідність визнання об'єктом правовідносин власності нематеріальних благ. Обґрунтовується також необхідність перегляду суб'єктного складу правовідносин власності та розширення його за рахунок роботів.

Посилання

1. Харитонов Є.О. Цивільні правовідносини : моногр. / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. 2-ге вид., перероб. і доп. - Одеса: Фенікс, 2011.-456С.
2. Право власності в Україні: Навч.посібник/ О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова, О.А.Підопригоратаін.; Зазаг.ред.О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової.-К.: Юрінком Інтер, 2000.- 272 с.
3. Иванов А.Е. Виртуальная реальность // История философии: энциклопедия. - Минск: Интерпресс сервис, 2002. - 306 с.
4. Архипов А.В. Виртуальное право: новое направление юридических исследований //Правоведение.- 2013.- № 2. - 307 с.
5. Наш мир виртуален - удивительная теория, которая может стать религией современности. Режим доступу: http://storyfox.ru/post/ nash-mir-virtualen-udivitelnaya-teoriya-kotoraya-mozhet-stat-religiej-sovremennosti
6. Степаненко C.B. Трансформація відносин власності у постіндустріальній економіці. Дис.канд.екон.наук. 2009. - Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351137.html
7. Собственность в виртуальном мире. - Режим доступу: http://azbukaweb.com/anons/property.html
8. Британці додають до власних заповітів паролі від Facebook. - Режим доступу: http //ache.info/brytantsi-dodayut-do-vlasnyh-zapovitiv-paroli-vid-facebook/
9. Харитонова O.I., Харитонов Є. О. Віртуальна власність та право інтелектуальної власності //Спогади про Людину Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) ; за заг. ред. P.O. Стефанчука. - К.: АртЕк, 2017.
10. Баранов О. «Інтернет речей» як правовий термін // Юридична Україна. - 2016. - № 5-6. - 237 с.
11. Харитонова О.І., Харитонов Є. О. Інтернет речей: об'єкт чи суб'єкт правовідносин // ІТ-право та цифрове суспільство: матеріали Всеукр.конференції (м. Одеса, 24 листопада 2017 р.). / за заг.ред.д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. - Одеса : Юридична література, 2017.
12. Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Категорія «право власності» перед викликами цифрового світу //Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні. Всеукр.наук.-практ.конф.до 90-річчя від дня народження Ю.С. Червоного (м. Одеса, 6 листоп. 2017 р.)/ за заг.ред. Н.Б. Голубєвої. - Одеса : Фенікс, 2017.
13. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность// В кн.: Венедиктов А.В. Избранные произведения по гражданскому праву. В2т. Т.Н. - М.: «Статут», 2004. - 557 с.
14. Бар К. ф., Клив Э., Варул П.. Предисловие к российскому изданию «Модельные правила европейского частного права» / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. - М.: Статут, 2013. - 989 с.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті