ПРАВО НА ЗАБУДОВУ: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • Костянтин Данилович Пономаренко
Ключові слова: право на забудову, забудова водних об'єктів, суперфіцій, право на забудову на своїй земельній ділянці, право на забудову на чужій земельній ділянці

Анотація

В статті піднімаються питання еволюції правовідносин в сфері реалізації права на забудову в умовах розвитку будівельних технологій та ускладнення суспільних відносин. Визначаються поняття забудови та правова природа права на забудову. Виділяються право на забудову на своїй земельній ділянці та право на забудову на чужій земельній ділянці. Досліджуються питання можливості забудови водних об'єктів та перспектив альтернативної забудови - під землею, у повітрі тощо.

Посилання

1. Академічний тлумачний словник української мови. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:1іпр://зит.іп.иа/з/2аЬіісІоуа
2. Державний класифікатор будівель та споруд. - К.: Держстандарт України, 2000. - 58 с.
3. Дом на воде. Плавучее жилье в Амстердаме. [Електронний ресурс]. - Режим достуігу:ппрз://иЬг.иа/тагкег/геа1-езІаІе/ сІот-па-уосІе-р1ауис1іее-]і1е-у-атзІегсІате-121147
4. Дом оторвался от корней: как переносять здания. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:1іпрз://\¥\¥\¥.рортес1і.га/ ІесЬпо^іез/9930^от-оІогуа1зуа-оі-когпеу-как-регепозуаі-2СІапіуа/
5. Закон України «Про планування та забудову територій» від 20.04.2000 р. № 1699-ІП. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:готр:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-14
6. Ігнатенко І.В. Правова охорона водних ресурсів при здійсненні містобудівної діяльності / І. В. Ігнатенко // Публічне право. -2016.-№3.-С.233-240.
7. Петров Е.Ю. Понятие, признаки и виды недвижимости / Е.Ю. Петров // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. - 2002. - Вып. 2. - С. 179 202.
8. Саврук СМ. Правовий статус забудовника як головного суб'єкта права на забудову: його співвідношення із статусом замовника будівництва / С.М. Саврук // Вісник господарського судочинства. - 2010. - №6. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:готр://2зи. org.ua/39-2010-ll-28-09-45-44/2010-ll-28-10-00-17/560-2011-01-24-13-27-14
9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ зЬо№/435-15
10. Шершеневичъ Г. Ф. Учебникъ русскаго гражданскаго права. Т. 1. Изд. 11. -М.: Изданіе Бр. Башмаковыхъ, 1914. -483 с.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті