ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • Інна Валеріївна Воротинцева
Ключові слова: товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, реєстрація, статут товариства

Анотація

В результаті аналізу змін цивільно-правового характеру в державній реєстрації юридичних осіб, внесені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» робиться висновок про акцент законодавця на диспозитивність, що передбачає не лише зміну, але й виключення ряду положень з установчого документа товариства.

В статті проведено аналіз новел Закону, до яких, зокрема, відносяться питання щодо: можливості створення наглядової ради товариства, яка визнається Законом як орган управління; можливості взагалі не формувати ревізійну комісію; нового порядку прийняття рішень загальними зборами (зокрема, є передбачена можливість участі у загальних зборах шляхом заочного голосування та прийняття рішення загальних зборів учасників шляхом опитування); змін та уточнень порядку виходу учасника з товариства; можливості подання документів державному реєстратору при зміні складу учасників не лише самим товариством (керівником), але й іншими особами (новим учасником, колишнім учасником, позивачем, спадкоємцем; вимог до оформлення самого статуту товариства та ін.

Посилання

1. Красавчиков О. А. Сущность юридического лица // Советское государство и право. 1976. №1.С. 47-55.
2. Цирульников. В.Н. Определение юридического лица как субъекта гражданского права : учеб.пособ. Волгоград, 2001. 67с.
3. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право : учебник. М., 2002. Т.1. 616с.
4. Блащук Т.В. Організаційна єдність як ознака юридичної особи // Підприємництво, господарство і право. №10. 2005. С. 41-45.
5. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України : підручник. - Вид. З, перероб. і доп. К.: Істина, 2011. 808 с.
6. Котяш Л.П. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб в Україні : дис. ... к.ю.н. : 12.00.07. Київ. 2017. 217 с.
7. Поліщук О. Новий підхід до класифікації юридичних осіб за Цивільним кодексом України // Економіка, фінанси і право. 2003. № 11С. 18-22.
8. Гайворонський В. Інститут юридичної особи в проекті цивільного кодексу України // Проблеми цивільного права і процесу. Вісник Академії правових наук України. 2000. № 2 (21). С. 89-96.
9. Блащук Т.В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах // Приватне право і підприємни-цтво.2009. Вин. 8. С. 51- 56.
10. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII (вступає в силу 17.06.2018 р.) // Відомості Верховної Ради. 2018. № 13. Ст. 69.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті