ДО ПИТАННЯ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Олександр Олександрович Бобошко
Ключові слова: договір, зміна, розірвання, істотні обставини, сторони договору, особа, підстави зміни договору, підстави розірвання договору

Анотація

В запропонованій статті надається загальна характеристика розірвання договорів. При цьому наголошується, що зміна або розірвання договору може відбутися лише за угодою між сторонами цього договору, якщо іншого не передбачається договором або нормативно-правовими і законодавчими актами. Питання розірвання укладеного договору розглядаються, в першу чергу, положеннями цивільного законодавства України. Можливість розірвання договору, навіть за істотних обставин, з одного боку, вносить певний дестабілізуючий фактор у відносини сторін договору, представляючи можливість припинити договір до отримання очікуваного результату, а з іншого боку, надає спосіб уникнути виконання договору у випадках, коли його реалізація не буде відповідати цілям, які стоять перед сторонами.

Щоб розірвати договір за ініціативою однієї з сторін договору, тобто в односторонньому порядку, необхідна наявність ряду умов, а саме: звернення особи з вимогою про розірвання договору до суду та саме задоволення позову про розірвання договору.

Звернуто увагу, що інститути розірвання та відмови від виконання договорів мають єдину правову природу - припинення договірних відносин, проте відрізняються за способами їх здійснення. Якщо розірвання договору - це спосіб припинення договірних відносин шляхом звернення правомочної особи до зобов'язаної, то відмова від договору - це спосіб припинення договірних зобов'язань правомочною особою в односторонньому порядку (ч. 2 ст. 701, ч. 2 ст. 706 ЦК України). Звідси, моментом зміни чи розірвання договору є момент доведення однією стороною в договорі до іншої сторони в договорі свого волевиявлення.

 

Посилання

1. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. тексту. Харків: Право, 2016. 82 с.
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 45^6. Ст. 356.
3. Цивільний кодекс України: наук.-практ. комент. (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позиції вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків, 2010. Т. 1: Загальні положення. 320 с.
4. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар -Харків «Одіссей» , 2007.
5. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-ІУ. Відомості Верховної Ради України. 2004. №40^1,42.Ст.492.
6. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-ХІІ. Електронний ресурс. - Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12
7. Цивільне право України: підручник: у2т. / за ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. Харків: ТОВ «Одіссей», 2008. Т. 1. 832 с.
8. Бродовський С.О. Деякі особливості сучасного правового регулювання укладення, зміни і розірвання цивільно-правового договору. ЮридичнаУкраїна. 2005. №2. С. 22-27.
9. Бородовський С. Окремі питання зміни і розірвання договору в Цивільному праві України. // Право України. 2005. -№3.-С. 44
10. Лядецький М.М., Хавронюк М.І. Типові договори, контракти, статути. - К.: Атіка, 2003. - 656с.
11. Изменение и расторжение хозяйственныхдоговоров / Заменгоф З.М. -М.: Юрид. лит., 1967. - 144 с.
12. Избранные труды по гражданскому праву. В2т.Т. II. М.: "Статут", 2004. - 557 с.
13. Міхно.О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору. //Право України. - 2004.- №5.- С.136
14. Подоляк С.А. Порівняльний аналіз господарського та цивільно-правового договору та проблеми їх юридичних конструкцій / С.А. Подоляк // Держава і право. Юрид. і політ, науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 495-499.
15. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Цивільні правовідносини: Навч. посіб. - К.: Істина, 2008. - 304 с.
16. Цивільне право України (традиції і новації): монографія / за ред. Є. О. Харитонова. Одеса: Фенікс, 2010. 700 с.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті