ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК НЕРУХОМОГО МАЙНА ПРАВО НА ЯКЕ НАСТАЄ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ

  • Олена Сергіївна Стаценко
Ключові слова: нерухоме майно, набувальна давність, ознаки, визначення, володіння, право власності, безперервність, добросовісність, відкритість

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань визначення ознак нерухомого майна право на яке настає за набувальною давністю. При дослідженні поняття «нерухоме майно», право на яке набувається за на-бувальною давністю, необхідно виходити із більш загальної категорії - річ. Річ здатна підкорятися владі людини, але нерухомі речі як цілісні системи мають свої внутрішні закономірності та взаємозв'язки між окремими їх частинами. Нерухомі речі за своєю природою знаходяться в органічному чи механічному зв'язку із земельною ділянкою. Якщо вони втрачають такий зв'язок то одночасно втрачають й своє первісне значення. До нерухомого майна відносять будівлі що побудовані на такій ділянці і мають міцний зв'язокз нею і тим слугують задоволенню потреб людини на постійній основі. Придбання й передача нерухомого майна, особливо земельних ділянок, завжди зумовлене складними формальностями, потребують особливого контролю з боку держави.

Звертається увага на те, що нерухоме майно повинно бути легалізовано, так як без належної легалізації майно не буде визнано нерухомим. З'ясовуючи особливості нерухомого майна, необхідно зважати на Закон України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004р. № 1629-5, а отже досліджено питання щодо визначення особливостей та ознак нерухомого майна на законодавчому рівні і в інших країнах.

Пропонується наступні ознаки нерухомого майна, право на яке набувається за набувальною давністю: майно не може бути переміщено без завдання йому шкоди, що у подальшому призведе до його знецінення або знищення; майно не повинно належати на праві власності володільцю цього мана, який виявив бажання набути права власності на нерухоме майно за набувальною давністю; майно перебуває у володінні не власника безперервно протягом 10 років, відкрито та добросовісно; майно не потрібно власнику, та останній не проявляє до нього жодного інтересу протягом 10 років та не звернувся з позовом до суду щодо повернення майна з чужого володіння; майно має статус безхазяйної речі; право власності на майно підлягає державній реєстрації після відповідного рішення суду.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України, 1996, №30.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40.
3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. №4(МИ,42.Ст.492.
4. ЗемельнийкодексУкраїни //ВідомостіВерховноїРади,2002, №18.
5. Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008 - 730 с.
6. Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению = Bürgerliches Gesetzbuch Deutschland smit Einführung sgesetz; пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., сост.]; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. - 4-е изд., перераб. - М.: Инфотропик Медиа, 2015. - 888 с. - (Серия «Германские и европейскиезаконы» ; кн. 1). - ISBN 978-5-9998-0183-8).
7. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Codecivildes Francais (Code Napoleon) / пер. с фр. В. Н. Захватаева, Москва-Берлин: Инфотропик Медиа, 2012. - 624 с.
8. Харченко Г.Г. Речові права :монографія / Г.Г. Харченко. - К. :ЮрінкомІнтер, 2015. - С. 260.
9. Харитонова Т.Є. Здійснення прав на чужіземельніділянки в Україні: проблемитеорії та практики: монографія / Т.Є. Харитонова. -Одеса: 2016.-464с.(С.330)
10. Цивільне право України: підручник: у 2 кн. / за ред.: О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова. 2-е вид., допов. і перероб. Київ: Юрінкомінтер. 2004. 736 с.
11. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В. І. Борисов (кер. авт. кол.) та ін.; за ред.: В. І. Борисов, І. В. Спасибо-Фатеева, В. Л. Яроцький. Харків, 2011. Т. 1.656 с.
12. Цивільне право України. Підручник: У двох томах // За заг. ред. Я.М. Шевченко, -Т.2 Особливачастина. -К.:Ін Юре, 2003.
13. Цивільне право України (традиції і новації): Монографія/ За ред. проф. Є.О. Харитонова, Одеса: Фенікс. - 2010. - 700 с.
14. Цивільне та торгове право зарубіжних країн. Шимон С. І. Навч. посіб. (Курс лекцій). — К.: КНЕУ, 2004. — 220 с.
15. Шимон СІ. Майнові права як об'єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичніаспекти): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2014.40с.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті