ПІДСТАВИ, УМОВИ ТА СУБ'ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Антон Васильович Куцин
Ключові слова: відшкодування шкоди, органи місцевого самоврядування, нормотворча діяльність, суб'єкти правовідносин, зміст правовідносин

Анотація

В статті розглянуті основні вихідні елементи динаміки правовідносин з відшкодування шкоди, завданої органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності. Визначено поняття нормотворчої діяльності та її сферу, можливі суб'єкти протиправної поведінки в сфері нормотворчої діяльності та види шкоди, що може бути завдана. Розрізнено матеріальну та моральну шкоду, що може бути завдана органом місцевого самоврядування усфері нормотворчої діяльності.

Посилання

1. Барський В.Р. Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.Р. Барський. - Одеса, 2006. -221 с.
2. Врублевський О. Хто в громаді головний: порівняння повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб / О. Врублевський. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/news/8751
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/280/97-%D0%B2%Dl%80/
4. Музика-Стефанчук О.А. Фінансово-правові проблеми відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів публічної влади / О.А. Музика-Стефанчук // Право і суспільство. -2012.-№3.- С. 89-92.
5. НаумоваК.І. Нормативно-правові акти місцевого самоврядування: поняття та види /К.І. Наумова //Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. - 2014. - Вип. 26. - С. 63-66.
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 р. «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди».[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95
7. Судебная практика как источник права / отв. ред. Б. Топорнин. - М.:Изд-во ИГиП РАН, 20П.-48с.
8. Хоменко М.М. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами у сфері нормотворчої діяльності / M. М. Хоменко // Часопис Київського університету права. - 2012. - Вип. З- С. 256-260.
9. Шпак Ю.А. Стадії нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект / Ю.А. Шпак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. - 2014. -№801.-С. 103-108.
Опубліковано
2020-07-20
Розділ
Статті