ІНТЕРЕС ЯК КАТЕГОРІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

  • Анастасія Андріївна Катренко
Ключові слова: інтерес, цивільний інтерес, цивільне право, суспільні відносини, прагнення, благо, реалізація інтересу

Анотація

У статті досліджуються особливості поняття «інтерес», визначається його правова природа та значення у цивільних правовідносинах, виявляються прогалини у цивільному законодавстві України, що ускладнюють захист інтересів суб'єктів цивільних правовідносин. Визначено, що цивільний інтерес є об'єктивною категорією, а процес реалізації інтересу являє собою діалектичну єдність об'єктивних та суб'єктивних аспектів. Формою існування цивільного інтересу є суспільні відносини, змістом яких є прагнення суб'єкту до задоволення своїх суспільних потреб.

Посилання

1. ЦивільнийкодексУкраїни/ / ОфіційнийвісникУкраїни.-2003.-№ 11.-Ст.461.
2. Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве / В.П. Грибанов // Осуществление и защита гражданских прав. - М., 2000.
3. ВенедіктоваІ.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві //Дис. ... д-раюрид. наук: 12.00.03.-К., 2013.-430 с.
4. Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення // О.М. Вінник - К.. 2003.
5. Ткачук А.Л., Дрішлюк А.І. Цивільно-правовий захист охоронюваних законом інтересів / Ткачук А.Л., Дрішлюк А.І. // Актуальні проблеми держави і права. - 2003. - Вип. 23.
6. Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы как правовая категория / Малько А.В., Субочев В.В.. - СПб., 2004.
7. Харитонов Є. О. Категорія інтересу в цивільному праві України / Є.О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук, пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов, ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов, ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.]; ОНЮА. - Одеса: Юрид. л-ра,2005.-Вип. 25.
8. Михайлов СВ. Категория интереса в российском гражданском праве / СВ. Михайлов. - М: «Статут», 2002. - 205 с. - С. 12.
9. Иериг Р. Цель в праве/ Р. Иеринг. Т.1.- СПб, 1881.
10. Здравомыслов А.Г. Интерес как категория исторического материализма / А.Г. Здравомыслов // Вестник ЛГУ - 1959. -№17. -Вып.З.
11. Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 // Офіційний вісник України. - 2004 р. - № 50. - Стор. 67. -Ст. 3288.
12. ГошА. Материальныепотребностииинтересы / А.Гош //Экономическиенауки.-1971.-№7.
13. Глезерман Г.Е. Интерес как социологическая категория / Г.Е. Глезерман // Вопросы философии. - 1966. -№ 10. - С. 21.
14. Богатырев Ф.О. О гражданско-правовой защите нематериальных интересов умерших граждан Ф.О. Богатырев // Комментарий судебной практики. - Вып. 7. - 2001.
15. Гукасян РЕ. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве/ РЕ. Гукасян. - Саратов, 1970.
16. Чепис О.І. Інтереси в цивільному праві: сутність, місце та особливості захисту: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Чепис О.І. -Ужгород.-2010.-230с.
17. 'Кант И. Сочинения. В 8т.Т.4.-М., 1994.
18. 'Харитонов Е.О. Обязательства, возникающие из ведения дел без поручения, в советском гражданском праве. Дис...канд. юрид. наук. - X., 1980. - С. 128 - 142.
19. Бондаренко Л. Интерес как категория политической економии // Экономические науки. - 1970. -№8.
Опубліковано
2020-07-20
Розділ
Статті