ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДУМОВИ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ЗА ЗАХИСТОМ

  • Юлія Іванівна Полюк
Ключові слова: звернення до суду, право на звернення до суду за захистом, передумови права на звернення до суду за захистом, право на пред'явлення позову, передумови права на пред'явлення позову

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основних доктринальних підходів до вирішення питання про передумови та умови права на звернення до суду за захистом. Розмежовуються такі теоретичні поняття як передумови права на звернення до суду та умови його реалізації (здійснення). Аналізуються нормативні акти національного законодавства у частині що стосується реалізації права на звернення до суду. Вивчається практика Європейського суду з прав людини в межах предмету дослідження.

Посилання

1. Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
2. Гурвич М. А. Право на иск / М. А. Гурвич; отв. ред. А. Ф. Клейнман. - М.: Изд-во АН СССР, 1949. -216 с.
3. Осокина Г. Л. Проблемы иска и права на иск / Г. Л. Осокина; под ред.: Грицанов А. С. - Изд-во Том. ун-та, 1989. -196 с.
4. Луспеник Д. Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Д. Д. Луспеник. - Харків: Харків юридичний, 2006. - 480 с.
5. Комиссаров К. И. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - М., 1962. - 17 с.
6. Розова М. Ю. Обращение за судебной защитой по советскому гражданскому процессуальному праву. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Свердловск, 1983. - 12 с.
7. Ярков В. В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. Дис. . докт. юрид. наук: специальность 12.00.15 - гражданскийпроцесс; арбитражный процесс /В. В. Ярков; Свердл. юрид. ин-т. - Екатеринбург, 1992. - 523 с.
8. Решетникова И. В. Гражданский процесс / И. В. Решетникова, В. В. Ярков. Учебник. - 7-е изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.-304С.
9. Ярков В. В. Арбитражный процесс. / Под ред. В. В. Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 2010. - 880 с.
10. Пушкар Е. Г. Конституционное право на судебную защиту: гражданско-процессуальный аспект / Е. Г.Пушкар. - Львов.: Вища Школа, 1982-214С.
11. Радченко П. И. Процессуальные гарантии судебной защиты конституционного права на труд : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. И. Радченко. - Харьков, 1980. -16 с.
12. Рішення у справі «Голдер проти Сполученого Королівства» 21 лютого 1975 року: Європейський суд з прав людини [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57496%22]}
13. Рішення у справі «Креуз проти Польщі» 19 червня 2001 року: Європейський суд з прав людини [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_030?nreg=980_030&find=l&text=%E0%El%Fl%EE%EB%FE%F2&x=9&y=7
14. Рішення у справі «Жоффр де ля Прадель проти Франції» 16 грудня 1992 року: Європейський суд з прав людини [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{«tabview»:[«document»],»itemid»:[«001-57778»]}
15. Рішення у справі «Філіс проти Греції» 27 серпня 1991 року: Європейський суд з прав людини [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{«tabview»:[«document»],»itemid»:[«001-57681»]}
Опубліковано
2020-07-20
Розділ
Статті