СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «РОЗСУД» У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

  • Богдан Володимирович Фасій
Ключові слова: приватне право, цивільне право, розсуд в праві, диспозитивні норми, правова категорія

Анотація

У статті йдеться про сутність категорії «розсуд» у приватному праві. Розглядаються властивості, що притаманні розсуду в приватному праві. Досліджено положення щодо вільного розсуду особи в Цивільних кодексах деяких країнах Європи. Надання суб'єктам більшого розсуду сприяє підвищенню якості й ефективності правового регулювання. Встановлено, що розсуд є розумовою діяльністю фізичної особи, що супроводжується оцінкою й порівнянням, тому розсуд не виникає, а формується. Розсуд здійснюється не залежно від тієї чи іншої ситуації (факту), а залежно відтого чи іншого варіанту можливої поведінки, визначеного в нормі з оціночним поняттям.

Посилання

1. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. М. : Статут, 2010. 893 с.
2. Принципи сучасного зобов'язального права України // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. 01/2003. № 4. С.9-16.
3. Цивільне та сімейне право України : підручник, за ред. СО. Харитонов, Н.Ю. Голубєва. К. : Правова єдність, 2009. 967 с.
4. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины : учебник. X. :Одиссей, 2004. 960 с.
5. Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. М. : Статут, 2010. 423 с.
6. Великий тлумачний словник української мови / Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел. К. ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.
7. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. 2721 с.
8. Харитонов СО. Концепт приватного права в умовах інтеграції: навч. посібник. О. : Фенікс, 2017. 260 с.
9. Харитонов СО. Приватне право як «європейський концепт»: підґрунтя та кореляти // Часопис цивілістики. 2016. Вип. 20. С. 8-16.
10. Омельчук О.М. Поведінка людини: філософсько-правовий вимір: монографія. X. : Хмельницький університет управління та права. 2012.384 с.
11. Горбась Д.В. Визначення меж здійснення суб'єктивного цивільного права // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2006. №2. С. 111-117.
12. Кубинець В.В. Розсуд у цивільному праві / Актуальні проблеми держави і права. 2008. № 42. С. 207-211.
13. Цивільне право України: академічний курс: підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. Вид. 2-ге, доп. і перероб. К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.
14. The Federal Assembly of the Swiss Confederation. (1911). Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code. URL: Retrieved from https://www.admin.ch/opc/en
15. Czech law firm in Prague on liability for damages. (2016). Compensation for damages in czech civil law. URL: http://www.rutlandjezek. com/gb.
16. Фасій Б.В. Розсуд у приватному праві: досвід України та деяких країн Європи / Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року. К. : Білоцерківдрук, 2018. С. 246-250.
Опубліковано
2020-07-20
Розділ
Статті