ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

  • Микола Володимирович Матійко
Ключові слова: цивільне право, цивільні правовідносини, право власності, захист права власності, охорона права власності, цивільно-правовий захист права власності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню передумов виникнення цивільних правовідносин щодо захисту права власності. В якості передумов розглянуті норми цивільного права, правоздатність та дієздатність суб'єктів та юридичні факти. З огляду на загальнотеоретичне підґрунтя та цивілістичний підхід проаналізовані особливості цивільно-правових норм, правоздатності та дієздатності суб'єктів та юридичних фактів, які є передумовами виникнення правовідносин щодо захисту права власності.

Посилання

1. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: підручник / Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвеева. - К.: Юрінком Інтер, 2015.- 584 с.
2. Скакун О.Ф. Теориягосударства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - 704 с.
3. Общаятеориягосударства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е, перераб. и доп.,отв. ред. проф. М.Н. Марченко. Том 2. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2001.- 528 с.
4. Матійко М.В. Поняття захисту права власності серед інших правових понять // Юридичний вісник, 2014, №1, 88-92 с.
5. БеловВ.А. Гражданское право: Общая и особенная части: Учебник -M.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003.- 960 с.
6. Гражданское право в 4-х томах T. 1: Общаячасть ученик для студентоввузов / отв. ред. Е.А. Суханов. - з-е узд., перераб. и доп. - М.: ВолтерсКлувер, 2006. - 720с.
7. Цивільне право України: Підручник: У 3-х кн. Кн.1 /СО Харитонов, P.O. Стефанчук, А.І. Дрішлюкта ін..;3а ред.. СО. Харитонова, А.І. Дришлюка. - Одеса: Юридична література, 2005. - 528с.
8. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в4.т. / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г Ротань. -Т.1.-К.:А.С.К., 2004.-928С.
9. Грибанов В.П. Осуществление и защитагражданских прав - М.: «Статут», 2000. -411 с.
10. Харитонов CO. Цивільніправовідносини: моногр./ СО. Харитонов, О.І. Харитонова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Одеса: Фенікс, 2011.-456 с.
11. БакироваЕ. Ю. Юридические факты в жилищныхотношениях :Дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 Белгород, 2003.- 206 с.
12. Цивільне право України: Підручник: У 3-х кн. Кн.2 /СО Харитонов, P.O. Стефанчук, А.І. Дрішлюк та ін..;3а ред.. СО. Харитонова, А.І. Дришлюка. - Одеса: Юридична література, 2006. - 440 с.
13. Гнатів О.Б. Захист права власності у цивільному праві - дисертація канд.юр. наук, Львів 2014. - 202 с.
Опубліковано
2020-07-20
Розділ
Статті