ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПОВАГУ ДО ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

  • Олена Вікторівна Манжосова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: особисті немайнові права фізичної особи, право на повагу до честі і гідності, онлайнові соціальні мережі, анонімність, недостовірна інформація, образлива інформація

Анотація

У статті розглядаються питання забезпечення таких особистих немайнових прав фізичних осіб, як право
на повагу до честі та гідності, яке порушується в процесі користування онлайновими соціальними мережами.
В статті висловлюється думка, що порушує визначені права не тільки недостовірна інформація, яка не відповідає
дійсності та містить в собі неправдиві дані, але й інформація, що ображає та ганьбить особу. Отже, проблеми
захисту особи від образ, які виникають в процесі здійснення інтернет-спілкування, потребують подальшого теоре-
тичного обґрунтування та удосконалення чинного законодавства.

Біографія автора

Олена Вікторівна Манжосова, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Чернівецького юридичного інституту
Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Конституція України: від 28.06.1996р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Загальна декларація прав людини : від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15.
4. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советскими гражданами: монография. Москва : Знание, 1991. 128 с.
5. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) :
монографія. Київ : КНТ, 2008. 626 с.
6. Красицька Л.В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян : монографія. Донецьк : ДІВС МВС
України, 2002. 164 с.
7. Цивільне та сімейне право України / за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. Киїі : Правова єдність, 2009. 968 с.
8. Ромовская З.В. Личные неимущественные права граждан в СССР : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.712. К. :
Киевский гос. ун-т им. Т. Шевченко, 1968. 20 с.
9. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в гражданском праве
Российской Федерации : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 Екатеринбург : Уральская гос. юрид. академия,
1994. 43 с.
10. Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_004
11. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної
особи : постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р. № 1 URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/.
12. Луспеник Д.Д. Розмежування оціночних суджень та стверджень про факти при розгляді справ про захист честі, гідності
та ділової репутації. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. Серія : Судова практика. Xарків : Харків
юридич., 2005. 432 с.
13. Можаровська К.В. Фактичні твердження та оціночні судження як центральні цивільно-правові категорії захисту че-
сті, гідності та ділової репутації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 29.
Частина 2. том 2. С. 28–32.
14. Смирнова А. А. Диффамация как злоупотребление свободой слова и информации (конституционно-правовой аспект).
Конституционное и муниципальное право. 2007. № 9. С. 7–9.
15. Рішення Самбірського міськрайонного суду у справі № 466/4312/17 від 07.12.2017 URL: https://protocol.ua/ru/sud_obrazi_
vislovleni_netsenzurnoyu_laykoyu_navit_u_prisutnosti_storonnih_osib_ne_e_informatsiyu_yaka_prinigue_chest_gidnist_ta_
dilovu_reputatsiyu_(sambirskiy_miskrayonniy_sud_u_spravi_466_4312_17_vid_07_12_2017)/
16. Social media and criminal offences URL: https://publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldcomuni/37/3707.htm
17. В Германии соцсети будут штрафовать на 50 млн евро за «язык вражды». URL: https://www.eurointegration.com.ua/
news/2017/06/30/7067870/
18. У Великій Британії образи у соцмережах можуть визнати кримінальним злочином URL: https://netfreedom.org.ua/u-velykij-
brytaniyi-obrazy-u-sotsmerezhah-mozhut-vyznaty-kryminalnym-zlochynom/.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті