ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРІВ ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ

  • Іван Олександрович Костяшкін
Ключові слова: договір, борг, кредитор, боржник, переведення боргу

Анотація

Розглянуто питання правової природи договорів переведення боргу. Договірні правовідносини, серед яких особливе місце займає договір переведення боргу мають великий вплив на розвиток цивільно-правових норм в умовах товарного обігу. Зобов'язання з переведення боргу в межах цивільних правовідносин, здебільшого, виникають на підставі договірних відносин. Теоретичні положення підкріплені нормативним матеріалом із вітчизняного чинного цивільного законодавства.

Посилання

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. ВВР. 2003. № 40-44. Ст. 356.
2. Гражданское право : учебник для вузов. Часть 1. / под общей ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М.: Норма-Инфра-М, 1998. 464 с.
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. М.: Статут, 1998. 682 с.
4. Степаненко Е. Правовое регулирование института переводадолга. Хозяйство и право. 2000. №10. С.29-35.
5. Гайдук Ю.Н. Договор перевода долга / II (вторая) научная сессия преподавателей и студентов : Сборник материалов (г. Витебск, 2000 г.). Витебск, 2000. С. 25-26
6. Пушай В. I. Уступка права вимоги і переведення боргу в цивільних правовідносинах (на матеріалах судової практики): монографія. Харків: Екограф. 2010. 180 с.
7. Смілянець І. П. Поява інституту переведення боргу або заміни боржника у зобов'язанні // Актуальні проблеми держави і права. 2009.Вип.51.С.38-41.
8. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. / отв. ред. В.Ф. Чигир. Мн. : Амалфея, 1999. Кн.1. 544 с.
Опубліковано
2020-07-20
Розділ
Статті