СТРОКИ ЗАХИСТУ ПРАВА: МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ І ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

  • Петро Дмитрович Гуйван
Ключові слова: матеріальне право на позов, строк звернення до суду

Анотація

У цій роботі здійснено докгринальне дослідження проблематики взаємодії матеріально-правових та процесуально-правових механізмів регулювання темпоральних проявів реалізації права особи на позов. Визначено особливості здійснення повноважень, закладених у охоронних правовідносинах, у процесуальній формі, яка є засобом їхньої реалізації. Встановлено, що у цьому полягає нерозривний зв'язок матеріального права з процесуальним: матеріальні охоронні відносини виникають і реалізуються паралельно з розвитком процесуальних. Зазначена специфіка їх розвитку та взаємного впливу.

Посилання

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.ІЖЬ: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
2. Коцубин Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах. Российская юстиция. 2003.№7. С. 32-36.
3. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. 72 с.
4. Добровольский A.A. Право на иск и право на удовлетворение иска. Вопросы развития и защиты прав граждан и социалистическихорганизаций. Калинин. 1978. С. 57-65.
5. 5.Советский гражданский процесс / ред. М.С. Шакарян. М.: Юр. лит., 1985. 526 с.
6. Добровольский A.A. Исковая форма защиты права. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. 189 с.
7. Васильченко М.М. Заперечення проти позову. Учбовий посібник. Харків, 1973. ХЮІ. 43 с.
8. Рішення касаційного департаменту Урядового Сенату №83, 1888 р., № 11, 1882
9. Боровиковский А. Отчет судьи. Давность. С-Пб, 1892. 260 с.
10. Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций). Общая часть. Право собственности. Общее учение об обязательствах. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1958. 512 с.
11. Головко A.A. Действие исковой давности в советском гражданском праве. Автореф. дисс....... канд.. юрид. наук. Харьков.
1953. 14 с.
12. Добровольский A.A., Иванова CA Основные проблемы исковой формы защиты права. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 159 с.
13. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х тМ.: Юрид. лит., 1982. Т. 2. 401 с.
14. Шевченко А.С. Охранительные правоотношения в механизме защиты субъективных гражданских прав. Механизм защиты субъективных гражданских прав. Сборник научных трудов Изд-во Яросл. ун-та, 1990. С. 27-36.
15. Бутнев В.В. Юридическая ответственность, охранительные отношения, гражданский процесс. Защита субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. Межвузовский тематический сборник под ред. П.Ф. Елисейкина. Ярославль, 1977. Вып. 2. С. 90-96.
Опубліковано
2020-06-12
Розділ
Статті