ДОБРОСОВІСНІСТЬ І ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ

  • Ірина Григорівна Бабич
Ключові слова: принципи права, добросовісність, честь, гідність

Анотація

У статті розглядається зв'язок принципу добросовісності із правом на честь і гідність. Добросовісність розглядається яксистемний принцип цивільного права України. Розглядається роль моралі у визначенні категорій честь і гідність. Дається визначення права на честь і гідність, його суб'єктивний зміст. Робиться висновок про необхідність врахування принципудобросовісності при здійсненні права на честь і гідність.

Посилання

1. Підопригора O.A. Основи римського приватного права. К.: Вища школа, 1995. С. 207
2. Гаджиев Г.А. Конституционніе принципі добросовестности // государство и право 2002. № 7. С. 58.
3. ЭрделевскийА. Диффамация. Законность. 1998. № 12. С. 11
4. Домбровський І.П. Честь, гідність, ділова репутація. Духовні складові особи чи юридична зброя. Юридичний вісник України. 2000. № 20(256). 18-24 травня. С. 6.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. І. Официальное издание. М.: Юрид. лит., 1995. С. 33
6. Гражданское право Украины: В 2-х частях. Часть 1 / Пушкин A.A., Самойленко В.М., Шишка Р.Б. и др. X.: Основа, 1996. С. 199
7. Мережко А.Л. lex mercatoria. Теория и принципы транснационального торгового права. К.: Таксон. 1999. С. 187.
8. Лесняк В.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации в гражданском законодательстве России. Юрист. 1999. № 1. С. 63
9. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. Т. 1. Теория государства. М.: Зерцало, 1998. С. 336
10. Панкевич І.М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти): Автореф. дис... канд. юрид. наук. Львів,2000. С. 18.
11. Малеина М.Н. Содержание и осуществление личных неимущественных прав граждан: проблемы теории и законодательства Государство и право. 2000. № 2.С. 18
Опубліковано
2020-06-12
Розділ
Статті