ПРО ЗБЛИЖЕННЯ ДОКТРИН ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ ТА В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

  • Анатолій Степанович Довгерт
Ключові слова: доктрина цивільного права, приватне право, адаптація, зближення доктрин, рецепція приватного права, західноєвропейське приватне право

Анотація

У статті наводяться деякі міркуваннями з приводу формування, стану та розвитку цивільно-правової доктрини в Україні, яка з часів незалежності прямо пов’язується із західноєвропейськими правовими течіями. Докорінні суспільно-економічні перетворення, що відбуваються в Україні протягом чверті століття, невідворотно ведуть до зміни парадигми науки цивільного права. У напрацюванні нової цивілістичної доктрини в Україні велика заслуга належить Одеській школі приватного пава на чолі з проф. Є. Харитоновим. Проте, сьогоднішня парадигма науки цивільного права в Україні по численним параметрам не відповідає «європейській». Багато важливих її елементів, напрацьованих ще у 1990-ті роки, зазнають деформації. Це відноситься, наприклад, до джерел, учасників цивільних відносин, юридичних осіб, багатьох питань речового та зобов’язального права тощо. В статті пропонується направити зусилля українських цивілістів на зближення доктрин цивільного права України і західноєвропейський країн.

Посилання

1. Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права: теоретичні та історико-правові аспекти: автореф. дис. доктор. юрид. наук: спец. 12.00.01 – Одеса, 1997. – 50 с.
2 Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти): монографія / авт. кол.; за заг. ред. Є.О. Харитонова. – Одеса, 2012. – 344 с.
3. Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права: (Теоретичні та історико-правові аспекти). – Одеса, 1997. – 281 с.
4. Харитонов Є.О.Україна – Європа: проблеми адаптації у галузі приватного права / Є.О. Харитонов. – Одеса, 2017. – 358 с.
5. Коппель О.А. Парадигма // Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти. – Харків: Фоліо, 2013. – Т.4. – С.98-99.
6. Довгерт А.С. Кодифікація цивільного права незалежної України – важливий етап розвитку цивілістичної доктрини // Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України. – Х.: Право, 2013. – С.56 – 80.
7. Крім вже згаданих див.:Харитонов Є. О. Історія приватного (цивільного) права Європи: Частина І. Витоки. – Одеса, 1999. – 292 с.; Його ж. Історія приватного права Європи: Східна традиція. – Одеса, 2000. – 260 с.; Його ж. Історія приватного права Європи: Західна традиція. – Одеса, 2001. – 328 с.; Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. – Харків, 2002. – 592 с.
8. Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права: (Теоретичні та історико-правові аспекти). – Одеса, 1997. – 281 с.
9. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред.Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К., 2008. – 740 с.
10. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: учебник. – Х., 2004. – 960 с.
11. Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права України: навч. посіб. – К., 2006. – 288 с.
12. Харитонов Є.О. Основи римського приватного права: посіб. для аудиторного і самостійного вивчення курсу. – Одеса, 2016. – 396 с.
13. Харитонов Е.О., ХаритоноваЕ.И. Очерки сравнительного правоведения: традиции частного (гражданского) права в Европе. – Одеса, 2013. – 642 с.
14. Харитонов Є.О. Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти): монографія. – Одеса, 2008. – 464 с.; Харитонов Є. О., Харитонова О.І. Цивільні правовідносини: монографія (2-ге вид., перероб. і доп.). – Одеса, 2011. – 456 с.; Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти): монографія / авт. кол.; за заг. ред. Є.О. Харитонова. – Одеса, 2012. – 344 с.; Харитонов Є.О. Приватне право як концепт: пошук парадигми: монографія / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. – Одеса, 2014. – 804 с.; Його ж. Україна – Європа: проблеми адаптації у галузі приватного права / Є.О. Харитонов. – Одеса, 2017. – 358 с.
15. Довгерт А.С. Новітні реформи цивільного права в країнах ЄС / Збірник статей присвячений пам’яті Я.М. Шевченко. – К., 2017. – С.85 – 91.
16. Кодифікація приватного (цивільного) права України /за ред. проф. А. Довгерта. – К.: Український центр правничих студій, 2000. – 336 с.
17. Цивільний кодекс України. Проект від 25 серпня 1996 р. // Українське право. – 1996. – №2. – С.31-523.
18. Див., наприклад, відповідні статті Закону України «Про міжнародне приватне право», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». У ст.3 останнього документу сказано, що Україна, в особі її органів, а також інші держави діють в комерційній сфері як юридичні особи.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті