ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ

  • Микола Костянтинович Галянтич
Ключові слова: житловий інтерес, житлове право, охоронюваний законом інтерес, право на захист

Анотація

У статті комплексно досліджуються на понятійному рівні термін «житловий інтерес» з метою єдиного розуміння термінології в різних нормативних документах. Також проводиться відмежування поняття суб’єктивного житлового права та законного житлового інтересу, загальний та спеціальний інтерес з метою їх судового захисту.

Посилання

1. Венедиктова І.В. Захист охоронювальних законом інтересів у цивільному праві: автореферат дис. докт. юрид. наук: 12.00.03 / І.В. Венедиктова. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2013. – 43 с.
2. Загальна декларація прав людини, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.: док. ООН/PES/217 А // Інформаційно-пошукова система «Нормативні акти України». – К.: АТ Інформтехнологія, 2004.
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН по докладу Третьего комитета (А/6546) 2200 (XXI) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2002. – № 2.
4. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Н.М. Коркунов – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 760 с.
5. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав/ В.П. Грибанов. Изд.2-е, стереотип. –М.: Статут. 2001-411 с.
6. Венедиктова И.В. Охраняемый законом интерес в гражданском праве : монография/ И.В. Венедиктова. –Х: Точка, 2012 – 508 с.
7. Кузнєцова Н.С. Проблеми гармонізації цивільного та підприємницького законодавства ат країн Європи- Еволюція цивільного
законодавства : проблеми теорії і практики.. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.ю 29-30 квітня 2004 року. – К.: академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва, 2004. – С.653
8. Википедия/ Інтерес (право)– Режим доступу:http://yandex.ua/yandsearch?lr=143&oprnd=7276685294&text
9. Андрушко П.П. Категорія «інтерес» у кримінальному праві / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 81/2009 – С.89
10. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Правовое обеспечение надлежащей реализации права на жилище: учеб. пособие. – К.: УМКВО, 1990. – С. 6.
11. Лічман Л. Г. Судовий захист прав і інтересів членів сім’ї власника жилого приміщення: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л. Г. Лічман. – Харків, 2005. – С.8.
12. Грибанов В. П. Основы советского жилищного законодательства / В. П. Грибанов. – М., 1976. – С.29.
13. Червонный Ю.С., Харитонов Е. О., Бровченко И.А. Правовое регулирование жилищных отношений в СССР / Ю.С. Червоный, Е.О. Харитонов, И.А. Бровченко. – Одесса, 1984. –С.7.
14. Прокопченко И.П. Проблемы жилищного законодательства в СССР: автореф. дис…докт. юрид. наук: 12.00.03 / И.П. Прокопченко. – М., 1978. – С.15.
15. Чепис О.І. Законний інтерес як категорія цивільного права / О.І. Чепис // Форумправа. – 2009. – № 1. – С. 551–559 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09hoikcp.pdf
16. Мичурин Е. А. Договоры с жильем. Анализ возникающих проблем и пути их разрешения. В сб.: Юридический Харьков / Е. А. Мичурин. – 2001. – № 8. – С. 6-7.
17. Дзера І.О.Загальні правові засади захисту цивільних прав та інтересів// Договірне право. Загальна частина:навч.посіб./ Т.В.Боднар,О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова, та ін.; за ред. О.В. Дзери. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – С. 685.
18. Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение– 1998. – №4. – С. 26.
19. Харитонов Є.О. До визначення сутності права на житло / Є.О. Харитонов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої памяті Василя Пилиповича Маслова «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства» 25 лютого 2011 р. –С. 78- 81.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті