СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У СФЕРІ ПРАЦІ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

  • Галія Інсафівна Чанишева
Ключові слова: основні принципи трудового права, соціальний діалог, сфера праці, поняття принципу соціального діалогу у сфері праці, зміст принципу соціального діалогу у сфері праці

Анотація

У статті визначаються поняття та зміст принципу соціального діалогу у сфері праці. З’ясовується місце принципу соціального діалогу у сфері праці у системі принципів трудового права. Вносяться пропозиції щодо закріплення принципу соціального діалогу у сфері праці у чинному Кодексі законів про працю України, проекті Трудового кодексу України.

Посилання

1. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія / Г.І. Чанишева. – Одеса: Юридична література, 2001. – 328 с.
2. Сорочишин М.В. Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці: Монографія / М.В. Сорочишин. – Одеса: Юридична література, 2014. – 208 с.
3. Паньков Д.А. Принципи правового регулювання трудових відносин: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05. – Одеса, 2007. – 20 с.
4. Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.05. – К., 2016. – 40 с.
5. Жигалкін І. П.Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України: дис. … д–ра юрид. наук : 12.00.05 / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 442 с.
6. Трудовое право: учеб. / Н.А. Бриллиантова и др.; под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 600 с.
7. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с.
8. Social Dialogue: all partners for decent work // International Labor Office. – Geneva, 2007.
9. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р. №2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст.255.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті