ДОГОВІРНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СПОРУ ЗА УЧАСТІ СУДДІ

  • Ілля Олександрович Бут
Ключові слова: медіація, соціальна медіація, врегулювання спору за участі судді, угода про медіацію, присудова медіація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей залучення медіаторів (посередників) до вирішення цивільно-правових спорів. Вказано на відмінності приватно-правової медіації, соціальної медіації та присудової медіації (врегулювання спору за участі судді) відповідно до чинного нормативно-правового регулювання та наявних законодавчих ініціатив. Визначено особливості договірного регулювання правовідносин між самими сторонами та між сторонами та медіатором, а також з’ясовано обсяг договірного регулювання під час проведення процедури присудової медіації.

Посилання

1. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський досвід для України / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. – К., 2009. – Вип. 8. – С. 162–165.
2. Грень Н. М. Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження : дис... к.ю.н. / Н. М. Грень ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 250 с.
3. Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації), затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 року № 892 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 77. – С. 121.
4. Загайнова С. К. О комплексном подходе к развитию медиации в России / С. К. Загайнова // Закон. – 2012. – № 3. – C. 51-56.
5. Кабанець В. О. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору / В. О. Кабанець // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 340–342. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2011_4_55.pdf.
6. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006 року №361/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – №19 – С. 23-37.
7. Курочкин С. А. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской Федерации: теория и практика / Wolters Kluwer Russia, 2007. – 252 с.
8. Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США / Е. И. Носырева – М.: Городец, 2005. – 320 c.
9. Поліщук М. Я. Моделі медіації: порівняльно-правовий аналіз досвіду зарубіжних країн / М. Я. Поліщук // Судова та слідча практика в Україні. – 2016. – Вип. 2. – С. 52-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jipu_2016_2_12.
10. Притика Ю. Д. До питання про сутність процесуальних договорів (угод) / Ю. Д. Притика // Право України : Юридичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 197–210.
11. ПроСтратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20 травня 2015 року №276/2015 // Офіційний вісник України: офіційне видання. – 2015 – №41. – Ст. 1267.
12. Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів № 6232 від 23.03.2017 року [Електроннийресурс]/ВерховнаРадаУкраїни.–Режимдоступу:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415.
13. Проект Закону про медіацію № 3665 від 17.12.2015 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463.
14. Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения / Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2009. – 332 с.
15. Щербак С. В. Контрактуалізація виконавчого процесу / С. В. Щербак // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2. – С. 38-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuabs_2014_2_11.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті