ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • Наталія Василівна Волкова
Ключові слова: позбавлення батьківських прав, дитина, захист прав та інтересів дитини у судовому порядку, судовий розгляд, цивільне судочинство

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню окремих аспектів розгляду справи про позбавлення батьківських прав у цивільному судочинстві. З урахуванням аналізу норм національного законодавства, основних доктринальних підходів та правозастосовної практики, визначено правову природу справ про позбавлення батьківських прав, статус позивача та відповідача у справах про позбавлення батьківських прав та правовий статус осіб, які мають право на звернення до суду з вимогою про позбавлення батьківських.

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 року №2402-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.
3. Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
4. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 року № 3. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.
5. Цивільний процес України : Підручник / За заг. ред. Р.М. Мінченко; ред. І.В. Андронов. – 2-е вид., переробл. і доповн. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 756 с.
6. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18 березня 2004 року № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.
7. Волкова Н.В.Процесуальні особливості розгляду справ про позбавлення батьківських прав (окремі аспекти) / Н.В. Волкова // Методологічні засади вдосконалення цивільного процесуального права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя від дня народження Є.В. Васьковського (Одеса, 8 квітня 2016 року) – Одеса : «Юридична література», 2016. – С. 33-36.
8. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 12.06.2009 року № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8. – С. 3.
9. Волкова Н.В. Щодо форм участі органів опіки та піклування в справах про захист прав і інтересів неповнолітніх осіб / Н.В. Волкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : «Юридичні науки». – Випуск 6-1, Том 1. – 2014. – С. 127-130.
10. Советский гражданский процесс : Учебник для вузов по спец. «Правоведение»/ В.П. Воложанин, М.К. Воробьев, И.А. Земченко – М. : Юрид. лит., 1978. – 431 с.
11. Про третейські суди : Закон України від 11.05.2004 року \\ Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст. 6.
12. Закон України : Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо обов’язку осіб, позбавлених батьківських прав, утримувати дитину від 17.05.2016 № 1370-VIII
13. Аліменти дітям та батькам : Монографія / Л.В. Сапейко, В.А. Кройтов. – Харків : Ескада, 2008. – 160 с.
14. Пояснювальній записки допроекту Закону України «Про внесення змін до Сімейного кодексу України» (щодо невідворотності обов’язку утримувати дитину особами, які позбавлені батьківських прав) від 15.03.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52394
15. Волкова Н.В. Щодо обов’язку суду приймати рішення про стягнення аліментів на утримання дитини у справах про позбавлення батьківських прав / Н.В. Волкова // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу (Одеса, 17 жовтня 2016 р.); Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 18-20.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті