ЗАКОННА СИЛА СУДОВОЇ УХВАЛИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • Ігор Володимирович Андронов
Ключові слова: правосуддя, цивільний процес, судове рішення, судова ухвала, законна сила

Анотація

Дана наукова стаття присвячена вирішенню наукової проблеми щодо допустимості наділення судових ухвал в цивільному процесі законною силою. Зроблено висновок, що ухвала суду як судовий акт, який не вирішує матеріально-правовий спір по суті, не може набирати законної сили. Зроблено пропозиції щодо вдосконалення положень перспективного цивільного процесуального законодавства України, що визначають порядок набрання судовою ухвалою законної сили.

Посилання

1. Нефедьев Е.А. Гражданскій процессъ / Е.А. Нефедьев. – М.: Типолитографія В. Рихтеръ, 1900. – 463 с.
2. Васьковский Е.В.Учебник гражданского процесса / Е.В. Васьковский. – М.: изд. бр. Башмаковых, 1917. – 429 с.
3. Гурвич М.А. Решение советского суда в исковом производстве / М.А. Гурвич. – М., 1955. – 128 c.
4. Шиманович О. До питання про законну силу ухвал суду першої інстанції в цивільному процесі України / О. Шиманович // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2005. – № 3. – С. 112-116.
5. Дем’янова О.В. Властивості законної сили ухвал суду першої інстанції / О.В. Дем’янова // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4. – С. 176-179.
6. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты / Т.В. Сахнова. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 696 с.
7. Васильев С.В. Гражданский процесс: Курс лекций / С.В. Васильев. – Х.: Эспада, 2010. – 856 с.
8. Скобелев В.П. Сущность и законная сила определений суда первой инстанции / В.П. Скобелев // Право и демократия: Сб. науч. тр. Вып. 14. / Редкол.: В. Н. Бибило (отв. ред. ) и др. – Мн.: БГУ, 2003. – 329 с. – Режим доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/21000.
9. Скобелев В.П. Понятие и содержание законной силы судебного решения / В.П. Скобелев //Тенденции развития гражданского процессуального права России. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2008. – С. 452-469.
10. Громов Н., Черкасов А. Законная сила судебного решения в арбитражном процес се / Н. Громов, А. Черкасов // Законность. – 2001. – № 9. – С. 45-48.
11. Хорунжий С.Н. Законная сила решения суда и принцип законности: Современные принципы гражданского права, гражданского процессуального и арбитражного процессуального права / С.Н. Хорунжий // Юридические записки: Современные принципы гражданского права, гражданского процессуального и арбитражного процессуального права. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2005, Вып. 19. – С. 204-214.
12. Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів № 6232 від 23.03.2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415.
13. Левіцький Є. Щодо набрання законної сили ухвалою суду в цивільній справі / Є. Левіцький // Юридична газета online: всеукраїнське щотижневе професійне юридичне видання. – Режим доступу:
http://yur-gazeta.com/publications/practice/civilnepravo/shchodo-nabrannya-zakonnoyi-sili-uhvaloyu-sudu-v-civilniy-spravi.html.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті