ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС

  • Діна Дмитрівна Позова
Ключові слова: роботи, робототехніка, штучний інтелект, законодавство ЄС, правове регулювання, автоматизація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню перспектив правового регулювання штучного інтелекту на рівні законодавства ЄС. Висвітлюються положення резолюції Європейського парламенту, присвяченої питанням робототехніки та штучного інтелекту, поміж яких етичні принципи при створенні розумних автономних роботів та розвитку робототехніки; стандартизація, безпека та захищеність; створення Агентства ЄС з робототехніки та штучного інтелекту; засади цивільно-правового регулювання відносин за участю автономних роботів тощо. Крім того, порушуються питання, пов’язані із запровадженням цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану роботом.

Посилання

1. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С83/01). – Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_b06/paran3#n3.
2. Договір про заснування Європейської Спільноти (консолідована версія станом на 1 січня 2005 року). – Режим доступу
: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_017.
3. European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commissionon Civil Law Ruleson Robotics (2015/2103(INL)). – Режим доступу :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті