ФОРМУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ ШКОЛИ ІТ-ПРАВА

  • Євген Олегович Харитонов
  • Олена Іванівна Харитонова
  • Катерина Іванівна Спасова
Ключові слова: ІТ-право, Одеська школа, кафедра цивільного права, кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права

Анотація

В статті розглядаються питання формування та розвитку вітчизняних шкіл ІТ-права, особливу увагу приділено визначенню особливостей Одеської школи ІТ-права, сформованої на базі кафедр цивільного права і права інтелектуальної власності та корпоративного права Национального университета «Одесская юридическая академия». Зазначено етапи становлення зазначеної школи і коло наукових досліджень.

Посилання

1. Захист права інтелектуальної власності у мережі Інтернет : теоретичні та практичні аспекти: матеріали Інтернет-конференції
(Одеса, 22 травня 2015 р. / за заг.ред. О.І. Харитонової; упоряд.: А.В. Кирилюк, Н.П. Бааджи. – Одеса: Юридична література,
2015.
2. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: зб. матер. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18 лист. 2016 р.). – Львів: НУ
«Львівська політехніка», 2016. – 396 с.
3. Правове регулювання ІТ-відносин : матер.всеукр. кругл. столу (м. Одеса, 18 травня 2017 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. О.І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2017 – 86 с.
4. ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів ІІ науково-практичної конференції (Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. – 318 с.
5. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та провадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 238 с.
6. Європа та Глобальне інформаційне суспільство. Рекомендації Європейській раді. Брюссель, 26 травня 1994 р. (Europe and
the Global Information Society. Recommendations to European Council. Brussels, 26 May 1994). В зб. «Європа на шляху до інформаційного суспільства». Матеріали Європейської Комісії 1994-1995 рр. Київ, Державний комітет зв’язку та інформатизації України. Вид. «Зв’язок», 2000.
7. Харитонова О. І., Позова Д.Д. До проблеми визначення правової природи мережі Інтернет // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – № 4. – С. 80-89.
8. Кирилюк А.В. Юридична природа мережі Інтернет: історія створення, будова та можливості // Часопис цивілістики : науково-практичний журнал Вип. 17. – Одеса : «Фенікс», 2014. – С. 204-209.
9. Харитонова О.І. До питання про коректність вживання терміно-поняття «Інтернет-відносини» // «Римське право і сучасність» (Шерешевські читання): Матеріали Міжнародної наукової конференції. Частина І. (11 травня 2012 року, м. Одеса). – Одеса : УжНУ «Говерла». – С. 111-112.
10. Харитонова О.І. До проблеми визначення суб’єктного складу відносин у мережі Інтернет // Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України : матеріали Круглого столу (12 травня 2012 року, м. Одеса) / за ред.. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2012. – С.143-145.
11. Харитонова О.І.Специфіка регулювання відносин у всесвітній мережі Інтернет: до проблемні питання // Римське право і сучасність: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 29 травня 2015 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса. : Фенікс, 2015. – С. 90-91.
12. Харитонова О. І., Харитонов Є. О. «Інтернет-відносини» - віртуальна нереальність / Від засад римського права до принципів приватного права ЄС : матер. круглого столу (м. Одеса, 29 травня 2015 р.). - Одеса : Фенікс, 2015. - 27-30.
13. Позова Д. Д. Особливості правовідносин у мережі Інтернет // Часопис цивілістики. – 2015. – № 20.
14. Харитонова О. І. Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет / О.І. Харитонова, Г. О. Ульянова, А. В. Кирилюк, Ю. Ю. Симонян, Н. П. Бааджи, Д. Д. Позова, Г.І. Григор’янц, Л. І. Бурова, І. В. Мартинюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». - 2015. – №17.
15. Еннан Р.Є. Поняття, ознаки, сутність, специфіка та види відносин у мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – С. 10-19.
16. Харитонова О.І. Категорії «інформація» та «об’єкт авторських прав»: до проблеми співвідношення // Традиції та новації юридично минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.).
17. Кирилюк А.В. Особливості розміщених в Інтернеті творів як предмета авторського права // Часопис цивілістики: науковопрактичний журнал. – Вип. 13 – Одеса : «Фенікс», 2012. – С.120-123.
18. Ульянова Г.О. Використання творів в мережі Інтернет // Традиції та новації юридично минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.)
19. Эннан Р.Е. Современные проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в Интернете // Актуальные вопросы интеллектуальной собственности: материалы ХХ Международной научно-практической конференции (г. Киев, 21-23 февраля 2013 г., Государственная служба интеллектуальной собственности). – Киев, 2013. – С. 123-128.
20. Кірілюк А.В. Різновиди сайтів // Priorityastrategieprerozvojpravnejvedyvosvetevedy. Zbornikprispevkovzmedzinarodnavedeckopraktickakonferencia (28-29 oktobra 2016) Sefredaktor: prof. JUDr. StanislavMraz, CSc. –VysokaskolaDanubius, Sladkovicovo.
21. Бааджи Н.П. Доменне ім’я як об’єкт права інтелектуальної власності/ Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2013р. Т 2. - С.669 -672.
22. Эннан Р.Е. Понятие и правовая природа Интернет-сайта // Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 листопада 2014 р., м. Київ, ІІВ НУ «ОЮА»). - Київ, 2014. - С. 144-149.
23. Симонян Ю.Ю. Удосконалення правової охорони комп’ютерних програм і баз даних // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса).- у 2 т. Т.1 / відп.ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 493-496.
24. Кирилюк А.В. Провайдери як учасники інформаційних відносин // «Верховенство права та правова держава»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 16-17 жовтня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 151-153.
25. Бурова Л.І. Відповідальність Інтернет провайдерів за порушення прав на результати інтелектуальної діяльності в мережі Інтернет // Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики: III Всеукраїнська науково-практична конференція, 11 березня 2011р., м. Маріуполь – С. 174-176.
26. Кулініч О. О. Порушення прав та інтересів фізичних осіб при проведеннізйомки у режимі он-лайн за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет // Римське право і сучасність: матеріали Міжнародної наукової конференції, 11 травня 2012 р. – О., 2012. – С. 120-121.
27. Харитонова О.І.Проблемні питання порушення авторських прав у Всесвітній мережі Інтернет //Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) – Т.2 /відп.за випуск. д. ю. н., проф.. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013.– С.652-654.
28. Харитонова О.І. Піратство у всесвітній мережі Інтернет //Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т.2 / відп.ред. М.В Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. –С. 507-509.
29. Эннан Р.Е. Проблемы защиты авторских прав в сети Интернет // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 4. – С. 70-77; Симонян Ю.Ю. Проблеми комп’ютерного піратства в Україні // Правове життя сучасної України: мат. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу 20-21 квітня 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 184-186
30. Кирилюк А.В. Деякі аспекти захисту авторських прав в мережі Інтернет // Актуальні проблеми цивільного, житлового та
сімейного законодавства : матеріали міжнар. Наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 березня 2012 р. / [редкол.: В.І. Борисова (відп. ред.) та ін.] ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012. – С. 166-169.
31. Грігор’янц Г.І. Деякі проблемні питання захисту об’єктів авторського права в мережі Інтернет // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. - № 4. – С. 68-70.
32. Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України: монографія/ О. І.
Харитонова, О. О. Кулініч, С. В. Мазуренко, І. В. Менсо; НУ ОЮА. Одеса : Юридична література, 2017. –72 с.
33. Менсо І.В. Правові аспекти створення електронних бібліотек // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
(16-17 травня 2014 року). – Одеса : Юридична література, 2014 р. – Том І. – С. 510-512.
34. Бааджи Н.П.Цифровий ідентифікатор DOI як дієвий спосіб захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі // Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Вип. 55. – Одеса : «Фенікс», 2015. – С.267-274.
35. Эннан Р.Е. Правовая охрана мультимедийных и сетевых произведений // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства» (16 березня 2012 р., НУ «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», м. Харків). – Харків, 2012. – С. 251-254.
36. Еннан Р.Є. Електронний (мережевий) договір: поняття, ознаки, види, порядок укладання // Цивільний кодекс України: досвід 10 років застосування: матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Цивілістичні читання, присвячені пам’яті професора І.В. Шерешевського (м. Одеса, НУ «ОЮА», 6 грудня 2013 р.). – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 114-116.
37. Эннан Р.Е. Международно-правовое регулирование электронного документооборота // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – Вип. 1. – Т. 2. – 2013. – С. 213-218.
38. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: зб. матер. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18 лист. 2016 р.). – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. – 396 с.
39. Харитонова О.І. Проблемні питання визначення системи (структури) ІТ-права // ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку
в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції.(м. Львів, 18 листопада 2016 р.).
40. ІТ-право: поняття та сутність: монографія / За ред. О.І. Харитонової, Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2017. – 316 с.
41. ІТ-право та інформаційна безпека: монографія / [авт.. кол.]; за ред.. д.ю.н., проф. О.І. Харитонової, проф. Є.О. Харитонова. - Одеса : Фенікс, 2017. – 176 с.
42. Information ecurity and IT law in conditions of integration processes: [Collective monograph]. – Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017. – 213 р.
43. Авторське право та авторознавча лінгвістична експертиза у цифрову добу / О.І. Харитонова, Н.І. Клименко, Є.О.Харитонов, Г.О. Ульянова, Г.І. Григорянц ; за ред. О.І. Харитонової, Н.І. Клименко. – Одеса : Фенікс, 2017. – 270 с.
44. ІТ-право: теорія та практика : навч. посіб. / авт. кол. ; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2017. – 472 с.
45. ІТ-право – це просто : посібник / авт.. кол. ; за ред.. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2017. – 106 с.
46. Харитонова О.І. Інформаційно-комунікаційні технології і деякі проблеми авторського права // Правове регулювання ІТвідносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 трав. 2017 р.).
47. Грігор’янц Г.І. ІТ-піратство та інформаційна безпека // Правове регулювання ІТ-відносин: Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Одеса, 18 трав. 2017 р.).
48. Charytonowa H., CharytonowY. Własność wirtualnajakointelektualnawłasność.
49. ІТ-право та цифрове суспільство: матеріали Всеукр. конференції (м. Одеса, 24 листопада 2017 оку) / за аг. ред.. д.ю.н., проф..
Є.О. Харитонова. – Одеса: Юридична література, 2017. – 120 с.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті