ГАЛИЦЬКИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС 1797 Р. ЯК ВЗІРЕЦЬ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА

  • Антон Миколайович Гужва
Ключові слова: кодифікація цивільного законодавства, цивільний кодекс, Цивільний кодекс Східної Галичини, Загальне цивільне уложення Австрійської імперії, рецепція римського права

Анотація

У статті розглядаються причини, характер та результати рецепції римського права у Цивільному кодексі для Східної Галіції 1797 р. Автором розглянуті прояви рецепції у сфері речового, спадкового та зобов’язального права. У статті підкреслюється, що характер рецепції був прямий, що виявилося у структурі, юридичній техніці Кодексу, а також стилі викладення та мові.

Посилання

1. Браунэдер Вильгельм.Гражданский кодекс Галиции – первая кодификация частного права в Европе // Гражданский кодекс Восточной Галиции 1797 г. = Codex civilis pro Galicia Orientali MDCCXCVII / [пер. с лат. А. Гужвы]; [под. ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря]. – М.: Статут; Одесса, 2013. – С. 9-25.
2. Нешвара Крістіан. Передмова // Цивільний кодекс Галичини: пер. з нім. Мар’яна Мартинюка, Олени Павлишинець. –ІваноФранківськ: Вавилонська бібліотека, 2017. – С. 10-29.
3. Байтеева М. В.Рецепция римского права и становление публично-правовой сферы в системе романо-германского права //Актуальные проблемы экономики и права. – 2010. – № 2. – С. 106-111.
4. Харитонов Є. О. Прийняття нового Цивільного кодексу України і досвід кодифікації цивільного законодавства Австрії //
Часопис цивілістики. – 2011. – Вип. 10. – С. 82-86.
5. Полдников Д.Ю. Доктрины договорного права Западной Европы XI-XVIIIвв. – М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. – 366 с.
6. Гужва А. М. Рецепція римського права у Цивільному кодексі Східної Галичини 1797 р. / Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» / 2014 – № 5. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2014/20.pdf – С.68-72
7. Кабрияк Р. Кодификации / пер. с фр. Л. В. Головко. М.: Статут, 2007. 476 с.
8. Corpus juris civilis / ed. P. Krueger, Th. Mommsen, R. Schoell, G. Kroll –Mode of access: http://droitromain.upmf-grenoble.fr/
corpjurciv.html
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті