ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ ПРАВОСВІДОМОСТІТА ВИМОГ ДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  • Яна Михайлівна Садикова
Ключові слова: доказування, суб’єкт доказування, правосвідомість, правовий статус, цивільний процес

Анотація

У статті зроблено спробу в загальному вигляді висвітлити взаємовплив презюмованого рівня правосвідомості конкретного учасника процесуального доказування цивільного процесу з процесуальним статусом цього суб’єкта. Так, законодавство виходить з презумпції високого рівня правосвідомості осіб, якщо кваліфікаційною вимогою до здійснення ними своєї професійної діяльності є наявність вищої юридичної освіти. А це своєю чергою проявляється в правому статуті через ширше коло обов’язків, більш високі вимоги до виконання такими особами цих обов’язків і, відповідно, встановлення більш суворих санкцій за невиконання або неналежне їх виконання тощо.

Посилання

1. Васильєв С.В. Доказування та докази по справах про відшкодування шкоди, завданої особі : навч. посібн. Xарків : Факт, 2000. 200 с.
2. Кройтор В.А., Слипченко А.И. Некоторые процессуальные особенности судебного доказывания и судебных доказательств по делам о возмещении морального (неимущественного) вреда. Современное состояние исследования неимущественных неимущественных правоотношений в науке гражданского права: Сборник тезисов научных докладов и сообщений кругло-го стола / Под науч. ред. В.А. Кройтора и С. А. Слипченко. Харків : ХНУВД, 2012. С. 20–41.
3. Луспеник Д.Д. Застосування у судовій практиці доказових презумпцій та фікцій у системі розподілу обов’язків з доказу-вання за новим ЦПК України. Право України. 2005. No 8. С. 56–60.
4. Луспеник Д.Д. Судочинство у справах про захист честі, гідності та ділової репутації : автореф. дис. на здобуття наук сту-пеня канд. юрид. наук : 12.00.03. / Дмитро Дмитрович Луспеник. Харків, 2003. 20 с.
5. Комаров В.В. Проблемы науки гражданского процессуального права / В.В. Комаров, В.А. Бигун, В.В. Баранкова ; под ред. проф. В.В. Комарова. Харьков : Право, 2002. 440 с.
6. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: науково-практичний посібник. Київ : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005. 256 с.
7. Штефан М. Й. Цивільний процес : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. Вид. 2-ге, перероб. та допов. Київ : Ін Юре, 2001. 696 с.
8. Куренда Л. Дослідження сутності професійної правосвідомості юриста. Історико-правовий часопис. 2014. No 1. 26–29
9. Предмет та суб’єкти доказування у цивільному процесі України та Франції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дрогозюк Крістіна Борисівна ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2018. 20 с.
10. Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Москва : Издательство НОРМА, 2002. 208 с.
11. Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права (Очерки по истории). Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1967. 119 с.
Опубліковано
2020-03-29
Розділ
Статті