РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПРИНЦИПУЗМАГАЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА СУДОВОЮ РЕФОРМОЮ 1864 РОКУ ТА ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УРСР 1924 РОКУ

  • Олександра Володимирівна Нестерцова-Собакарь
Ключові слова: статут цивільного судочинства, судова реформа, цивільний процес, кодифікація, судоустрій

Анотація

статті здійснено ще один крок до поглиблення знань про зміст та особливості реформи цивільного судочинства 1864 року. Особливу увагу приділено Статуту цивільного судочинства та його впливу на розвиток вітчизняного процесуального законодавства як в імперський, так і радянський періоди. З’ясовано сутність та зміст процесуального принципу змагальності через призму судової реформи 1864 року та положення Цивільного процесуального кодексу УРСР 1924 року.

Посилання

1. Курило М.П. Принципи цивільного процесу як концептуальна правова категорія. Судова апеляція. 2015. No 4. С. 33–40
2. Гольмстен, А. X. Учебник русского гражданского судопроизводства / под ред. и с предисловием М.К. Треушникова и Ю.А. Поповой. Краснодар : Совет. кубань, 2004. 484 с.
3. Тарасов В.Н. Преемственность и традиции принципов русского гражданского процесса. Вестник Нижегородской акаде-мии МВД России. 2015. No 2. С. 196–200.
4. Голубєва Н.Ю. Поняття та система принципів цивільного процесуального права. Актуальні проблеми держави і права.2010. Вип. 53. С. 103–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_53_17.
5. Гражданский процесс: курс лекций, читанных проф. Ю.С. Гамбаровым. Гражданский процесс: хрестоматия / под ред. М.К. Треушникова. Москва, 2005.
6. Судебные Уставы 20 ноября 1864 г., с изложением рассуждений, на которых они основаны, изданные Государственной Канцелярией. Санкт-Петербург, 1866
7. Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1. Санкт-Петербург, 1874.
8. Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства / Е. А. Нефедьев [печ. по изд.: Нефедьев Е. А. Учебникъ русскаго гражданскаго судопроизводства. Изд. третье. Москва, 1900]. Краснодар : Совет. Кубань, 2005. 480 с.
9. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Текст] / Е. В. Васьковский [печ. по изд.: Васьковский Е. В. Учебникъ гражданскаго процесса изд. второе. М., 1917]. Краснодар : Совет. Кубань, 2003. 528 с.
10. Тютрюмов И.М. Рецензия на книгу г. Краевского Практические заметки о свойствах состязательного начала в гражданском судопроизводстве. Журнал Министерства Юстиции. Санкт-Петербург, 1897. С. 347.
11. Хрестоматия по гражданскому процессу. Москва, 1996.
12. Комаров В.В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України. Харків : Право, 2012. 624 с.
Опубліковано
2020-03-29
Розділ
Статті