ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКАМИ «ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ» ТА «СЕКСУАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ» У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ

  • Лілія Петрівна Амелічева
Ключові слова: дискримінація за «захищеними» ознаками, вимір гідної праці, Джокьякартські принципи, сексизм

Анотація

У статті висвітлюються правові засади заборони дискримінації за ознаками «гендерна ідентичність» та «сексуальна орієнтація» в суспільно-трудових відносинах.

Виявлено проблеми правового забезпечення заборони дискримінації за ознаками гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації в трудових відносинах. Так, у національному антидискримінаційному законодавстві не закріплені визначення вказаних «захищених» ознак, не встановлено чіткий правовий механізм протидії дискримінації за цими ознаками в трудових відносинах тощо. Запропоновано в у ст. 6 проекту Закону України «Про працю» No 2708 від 28.12.2019 закріпити дефініції гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації.

Посилання

1. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні. 2017 р. Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL: https://goo-gl.su/WdTxoS.
2. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні. 2018 р. Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL: https://goo-gl.su/TUC89D7.
3. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні. 2019 р. Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL:https://goo-gl.su/WdTxoS.
4. Панухник Р.В Україні третина представників ЛГБТ спільноти зазнає утисків і дискримінації на робочих місцях. Громадське радіо. 14.09.2015. URL: https://goo-gl.su/CwbN
5. Брeус С.М. Міжнародно-правові стандарти і зарубіжний досвід у сфері гендерної ідентичності. Наукові записки Інститу-ту законодавства Верховної Ради України. No 3. 2014. C. 83–87.
6. Гербут В.С. Право на сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність: сутнісний зміст та гарантії захисту : дис. ... на здо-буття наук. ступ. канд. юрид. наук за спеціальністю : 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. ДВНЗ «Ужго-родський національний університет». Ужгород, 2018. 268 с.
7. Правовий захист ЛГБТ-спільноти : посібник. Київ : 2018. 212 с.
8. Товпеко Я.К. Реалізація конституційно-правових норм про права людини щодо сексуальних меншин: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 – Конституційне право ; муніципальне право. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ. 2017. 20 с.
9. Ходаківський М.Д. Протидія дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та тендерної ідентичності в Україні. Держа-ва і право. Юридичні і політичні науки. 2014. Вип. 66. С. 297–307.
10. Амелічева Л.П., Каретнікова В.В. Заборона дискримінації у галузі праці як компонента гідної праці у трудовому праві. Economic and law paradigm of modern society. ISSN 2414-0414, 2016. No 1. С. 248–251.
11. Амелічева Л.П. Дискримінація в трудових відносинах як чинник, що гальмує впровадження в життя концепції гідної пра-ці. Актуальні проблеми соціального права. Мат-ли всеукр. «круглого столу», присв. 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 р.). Львів : кафедра соціального права Львів. нац-го ун-ту імені Івана Франка 2016. С. 35–39.
12. Сахарук І.С. Принцип недискримінації як складова концепції гідної праці в Україні. Вісник Київського національного уні-верситету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2018. No 1. С. 50–58.
13. Програма гідної праці МОП для України на період 2016–2019 рр. від 07.04.2016. URL : https://goo-gl.su/6sXCiOqP.
14. Визначено пріоритети Програми гідної праці МОП на 2020–2024 роки. Міжнародний департамент КВПУ. Конфедерація вільних профспілок України. 20.12.2019. URL: https://goo-gl.su/wfe7svTC.
15. Права человека и гендерная идентичность: Тем. док. Комиссара по правам человека Совета Европы. Страсбург. 2009. 29 с. URL: https://goo-gl.su/R03orZAz.
16. Скорик М.М. Гендерна дискримінація у доступі до праці й послуг: оцінка стану впровадження Україною антидискримі-наційних Директив Ради ЄС. Аналітичне дослідження. Київ, Бюро соціальних та політичних розробок, 2017. 78 с. URL: https://goo-gl.su/d97ocQnh.
17. Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Европе: доклад о правах человека. Хаммарберг Т. и др. Издательство Совета Европы 2012. URL: https://rm.coe.int/-/16807b8ae5.
18. Ґендерна рівність у серці гідної праці: довідкова брошура МОП. Спільний Проект ЄС–МБП в Україні «Рівність жінок і чоло-віків у світі праці». URL: /5%20В/Desktop/save%2010.10.2016/статьи/ИзданныеСтатьи/Тридцять%20друга/wcms_120509.pdf
19. Джокьякартские принципы. Принципы по применению международно-правовых норм о правах человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Університет Гаджа Мада. Джокьякарта, 6-9 ноября 2006 года. 2007. 40 с. URL: https://goo-gl.su/t0P1Jv1.
20. The Yogyakarta principles plus 10. 10 November 2017, Geneva. URL: https://goo-gl.su/7tpKBW
21. Зыкина Т.А. Обеспечение права работника на достойный труд: современные проблемы : монография. Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. Арх. ИД САФУ. 2014.108 с.
22. Про працю: проект Закону України No реєстр. 2708 від 28.12.2019. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://goo-gl.su/cWmrc/.
23. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо включення до колективних договорів та угод положень, що забезпечу-ють рівні права та можливості жінок і чоловіків у трудових відносинах: проект наказу Міністерства соціальної політики України від 05.07.2019. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: https://goo-gl.su/lgfXX7v4.
Опубліковано
2020-03-29
Розділ
Статті