ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА СУБ’ЄКТІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  • Олена Миколаївна Коротун
Ключові слова: захист, об’єкти, інтелектуальна власність, авторське право, порушення, Інтернет

Анотація

У статті досліджуються проблемні питання щодо визначення видів порушень та кола суб’єктів юридичної відповідальності за порушення об’єктів авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет. Звертається увага, що одним із найбільш поширених видів порушень у мережі Інтернет є порушення авторських прав. На підставі аналізу вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів визначено коло суб’єктів надання інформації (посередницьких послуг) у мережі Інтернет та вчинення ними порушень, за які вони можуть нести юридичну відповідальність, пропонуються шляхи удосконалення законодавства у сфері охорони авторського права.

Посилання

1. Про авторське право і суміжне право: Закон України від 23.12.1993 р. No 3792-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. No 13. Ст. 64.
2. Штефан А.С. Камкординг, кардшейрінг, піратство: законодавчі новели щодо видів порушень авторського права і суміжних прав. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. No 3. С. 12–17.
3. Мацкевич О. Загальні підходи до визначення юридичної відповідальності провайдерів за порушення авторських і суміж-них прав у мережі Інтернет. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. No 1. С. 54–62.
4. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. No 1280-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. No 12. Ст. 155.
5. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12. 1993 р. No 3759-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. No 10. Ст. 43.
6. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. No 675-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. No 45. Ст. 410.
7. Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 01.11.2012 р. No 560. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1958-12.
8. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співто-вариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09. 2014 р. No 1678-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. No 40. Ст. 2021.
9. Біловус Л.І. Український інформаційний простір: сьогодення та перспективи. Український інформаційний простір: Науко-вий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКІМ. Ч. 1. Київ : КНУКІМ, 2013. С. 188–191.
10. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06. 2010 р. No 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10.
11. Харитонова О.І. Порівняльно-правові дослідження піратства, контрафакції та плагіату за законодавством України та Поль-щі. Часопис цивілістики. 2014. No 16. С. 222–226.
12. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р.No 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. No 51. Ст. 1122.
13. Ріппа П.С. Забезпечення авторських прав у мережі Інтернет. URL: http://www. nbuv.gov.ua.
14. Стрижов А.Е. К вапросу обеспечения защиты субъектов авторских прав на ринке контента в практике российского и меж-дународного права. Юридическая наука. 2011. No 3. С. 78–81.
15. Лиска П.О. Захист прав інтелектуальної власності у всесвітній мережі. Young Scientist. 2017. No 11(51). С. 901–907.
Опубліковано
2020-03-29
Розділ
Статті