РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • Тамара Василівна Ярошевська Дніпровський державний технічний університет
Ключові слова: інтелектуальна власність, промислова власність, інновація, об’єкти права промислової власності, охорона промислової власності, інтеграція України в ЄС

Анотація

У статті досліджується проблемні питання охорони прав на об’єкти промислової власності в умовах інте-
грації України до ЄС. Встановлено, що в умовах переходу України до ринкових відносин, становлення нових
форм власності істотно зросла роль промислової власності. Сьогодні в Україні проблемним питанням є вдо-
сконалення механізмів охорони та комерціалізації об’єктів права промислової власності, вироблення чіткої
державної політики у сфері розвитку ринку і створення системи охорони промислової власності. Доведено, що
обраний Україною шлях інтеграції в ЄС потребує максимального наближення національного законодавства у
сфері інтелектуальної власності до законодавств країн – членів ЄС. Обґрунтовано, що для вирішення проблем-
них питань необхідно: встановити відповідність положень чинного національного законодавства у сфері про-
мислової власності законодавству країн – членів ЄС; вдосконалити нормативно-правову базу та створити дієві
механізми охорони прав на об’єкти промислової власності; розробити відповідну стратегію державної інно-
ваційної економіко-правової політики для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг.
Запропоновано шляхи вдосконалення законодавства України у сфері охорони прав на об’єкти промислової
власності до європейських стандартів.

Біографія автора

Тамара Василівна Ярошевська, Дніпровський державний технічний університет

Кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та історії України
Дніпровського державного технічного університету

Посилання

ЛІТЕРАТУРА:
1. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) від 15 квітня 1994 р. База даних «Законодав-
ство України». ВР України. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018.
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Міжнародний документ від 27 червня 2014 р. URL :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
3. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» / Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10.
4. Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законо-
давства ЄС / Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 164-р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/164-2015-р.
5. Бошицький Ю. Л. Проблеми права інтелектуальної власності. Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 213−214.
6. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (із змін. і доп.). База даних «Законодавство Украї-
ни». ВР України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
7. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції Закону № 1771-ІІІ від 01.06.2000 р. База даних
«Законодавство України». ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.
8. Директива 98/44/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 р. про правову охорону біотехнологічних вина-
ходів. Офіційний вісник ЄС, L 213. 30 липня 1998 р. С. 13−21. URL : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=
OJ:L:1998:213:0013:0021:EN:PDF.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті