КОРПОРАТИВНІ ПРАВА В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

  • Руслан Віталійович Колосов
Ключові слова: корпоративні права, корпоративні відносини, корпоративне законодавство, статутний капітал, частка у статутному капіталі

Анотація

Стаття присвячена розгляду понятійних засад корпоративних прав та з’ясуванню їх правової природи. У дослідженні робиться спроба розкрити їх поняття та визначити їх місце в системі права України. Для цього були вивчені законодавчі дефініції терміну «корпоративні права» та з’ясовані наукові підходи до його розуміння та тлумачення. Дослідження в такому ракурсі дозволило сформувати ряд висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення корпоративного законодавства, які можуть бути підґрунтям для подальших наукових досліджень.

Посилання

1. Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности. Мо-сква : Изд. гр. ИНФРА-М-КОДЕКС, 1995. 554 с.
2. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. Москва : Юстицинформ, 2005. 208с.
3. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія. Київ : Юрінком Інтер, 1998. 208с.
4. Крестовская Н.Н., Матвеева Л.Г. Теория государства и права. Элементарный курс. Харків : Одиссей, 2007. 384с
5. Васильєва В.А. Щодо питання про поняття корпоративного права: Правове регулювання корпоративних відносин в Украї-ні : матер. науково-практ. Семінару. м. Львів, 28 лютого 2003 р., 2003. С. 8–10.
6. Борисова В., Кібенко О., Спасибо-Фатєєва І. Корпоративне управління : моногр. за ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків : Право, 2007. 500 с.
7. Кравченко С.С. Юридична природа прав учасників господарських товариств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2007. 18 с.
8. Макарова О.А. Корпоративное право : учеб. Москва : Волтерс Клувер, 2005. 432 с.
9. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. Київ : Істина, 2005. 720 с.
10. Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2000. 23 с.
11. Лукач І.В. Що відчужується: корпоративні права чи частка в статутному капіталі. Юридичний електронний науковий жур-нал. 2015. No1. С. 71-73
12. Бутрин Н.С. Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03. Івано-Франківськ, 2014. 207 с.
13. Нижний С.В. Правове регулювання застави корпоративних прав. Університетські наукові записки. 2006. No 3–4 (19-20). С. 187–192.
14. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) : моногр. / В.В. Луць, В.А. Васильєва, Н.Р. Кобецька, та інші ; за заг. ред. В.В. Луця. Тернопіль : 2007. 320 с
Опубліковано
2020-03-29
Розділ
Статті