УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ ТА НА РЕПРОДУКТИВНЕ ВІДТВОРЕННЯ

  • Віктор Іванович Чечерський
Ключові слова: права людини, природні права, право на репродуктивне відтворення, репродуктивні права, право на життя

Анотація

Незважаючи на велику практику застосування репродуктивних технологій, на законодавчому рівні до теперішнього часу не вирішено навіть питання про те, яке місце займає право людини на репродукцію і продовження роду серед інших прав людини.

У статті проаналізовано точки зору на це питання, які висловлені в юридичній літературі, у тому числі з позиції цивільного права. Зроблено висновок, що право на репродуктивне відтворення – це самостійне фундаментальне право людини, яке не є складовою права на життя, а чинна редакція статті 281 ЦК України не відповідає сучасним вимогам. Запропоновано зміни до цього Кодексу з метою належного врегулювання згаданих природних прав людини.

Посилання

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 No435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 22.10.2019).
2. Кириченко Т., Старікова Н. Репродуктивні права як предмет цивільно-правового регулювання. Історико-правовий часопис. 2015. No 1(5). С. 95–100.
3. Романовский Г.Б. Гносеология права на жизнь : монография. Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2003. 368 с. URL: http://testlib.meta.ua/book/ 330298/read/ (дата звернення 07.11.2019).
4. Мокосеева М.А. Проблемы реализации права человека на жизнь. Марийский юридический вестник. 2013. No 10. С. 98–108.
5. Пунда О.О. Право на життя. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. No 2. С. 58–64.
6. Сенюта И.Я. Права человека в сфере здравоохранения по Конституции Украины. Конституционные права и свободы лич-ности в контексте взаимодействия гражданского общества и правового государства: материалы ІІ Международной на-учно-теоретической конференции (г. Москва, 13–16 апреля 2010 г.). Москва, 2010. С. 453–462.
7. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление и защита) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Московская государственная юридическая академия. Москва, 1997. 449 с.
8. Стефанчук Р.О. Поняття, система, особливості здійснення і захисту репродуктивних прав фізичної особи. Вісник Хмель-ницького інституту регіонального управління та права. Хмельницький, 2004. No 1–2. С. 66–72.
9. Длугопольська Т.І. Правова природа репродуктивних прав фізичних осіб. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Ви-пуск No 6. С. 103–107.
10. Чечерський В.І. Біологічний фактор як фундаментальний базис права людини на репродуктивне відтворення. Порівняльно- аналітичне право. 2019. No 2. С. 49–52.
Опубліковано
2020-03-29
Розділ
Статті