ТЕМПОРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОДІННЯЧУЖИМ МАЙНОМ

  • Петро Дмитрович Гуйван
Ключові слова: незаконне володіння чужою річчю, добросовісний набувач

Анотація

Ця наукова праця присвячена дослідженню актуального питання стосовно правових підстав та результативності нетитульного володіння як належного юридичного явища та оформлення суспільно очікуваного результату – пожвавлення матеріального обороту як елементу побудови ринкового суспільства. Проаналізовано різні аспекти сутності повноважень незаконного фактичного володільця. Визначено правове становище володільця, коли передача майна передбачена договором, але такого виконання не відбувається, з’ясовано можливість застосування до подібних випадків правового режиму утримання чужої речі. Запропоновані істотні зміни до чинного українського законодавства, які виключають змішування речових та зобов’язальних механізмів регулювання відносин щодо нетитульного утримання чужого майна. В роботі зроблено висновок про наявність у сучасному українському цивільному законодавстві правової підстави для нетитульного володіння чужою річчю, яке потребує подальшого унормування.

Посилання

1. Бочкарев Ю.А. Защита владения и права владения в гражданском праве России : автореф. дисс. ..... канд. юрид. наук. 12.00.03 Волгоград, 2007. 22 с.
2. Новицкий И.Б. Римское право. Издание 6-е, стереотипное. Москва : 1997. 245 с.
3. Тютрюмов И.М. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов. Книга вторая. Москва : Статут, 2004. 603 с.
4. Гражданское право. Учебник. Часть I. Издание второе, переработанное и дополн. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Москва : Проспект, 1997. 784 с.
5. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). Москва : Спарк, 1995. 556 с.
6. Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве. Труды по гражданскому праву. Москва, 2001. С. 171–224.
7. Богачева Т.М. Признание добросовестного владения как способ защиты гражданских прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. 22 с.
8. Омельченко О.А. Римское право. Изд. 2-е, исправ. и допол. Москва : ТОН. Остожье, 2000. 208 с.
9. Скловский К.И. Применение норм о доброй совести в гражданском праве России. Хозяйство и право. 2002. No 9. С. 79–94.
10. Стоякин Г.Я. Правовосстановительные санкции как меры защиты субъективных гражданских прав. Гражданское право и способы его защиты. Сборник ученых трудов. Вып. 33. Свердловск, 1974. С. 101–111.
11. Попов Б.В. Исковая давность. Текст и комментарий к ст. ст. 44-51 Гражданского кодекса РСФСР. Москва : Право и жизнь, 1926. 32 c.
Опубліковано
2020-03-29
Розділ
Статті