РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТЕХНОЛОГІЇ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • Володимир Степанович Дмитришин ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
Ключові слова: розпоряджання правами інтелектуальної власності, трансфер технологій, договір про трансфер технологій, ліцензійний договір, договір про передання прав на об’єкти інтелектуальної власності

Анотація

У статті досліджено процес договірного, цивільно-правового розпоряджання правами на комплексний результат науково-технічної діяльності під узагальненою назвою «технологія», розглянуто співвідношення правової природи договору трансферу технологій і договорів про передання й ліцензування об’єктів інтелектуальної власності, їх особливості та істотні умови. Установлено, що договір про розпоряджання правами на технологію є комплексним цивільно-правовим договором про передання (надання прав на використання) об’єктів інтелектуальної власності, який містить у собі специфічні умови, що зазвичай включаються до більшості інших договорів про розпоряджання правами інтелектуальної власності.

Біографія автора

Володимир Степанович Дмитришин, ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Посилання

1. Право інтелектуальної власності : підручник / колектив авторів ; під редакцією І.А. Блізнєца. Київ : Проспект, 2015.
2. Загрішева Н.В. Господарський договір у сфері трансферу технологій : дис. ... канд. юрид. наук / ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Київ, 2017.
3. Свит Ю.П. Коммерческое право : краткий курс лекций. Москва : Юрайт, 2011.
4. Загрішева Н.В. Щодо сучасних підходів використання прав інтелектуальної власності. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 31 березня 2011 р.). Київ : Вид-во Європейського університету, 2011. С. 41–45.
5. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 року і змінена 2 жовтня 1979 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169.
6. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-V. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 296 с.
7. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
8. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 № 143-V у редакції Закону України від 02.10.2012 № 5407-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 47. Ст. 644.
9. Трансфер технологій : підручник / А.А. Мазаракі, Г.О. Андрощук, С.І. Бай та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 556 с.
10. Ляшенко О.М. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.11. Київ, 2009. 504 с.
11. Загрішева Н.В. Обмеження щодо укладання договорів трансферу технологій. Юридичний вісник. 2018. № 1 (46). Ст. 134.
12. Іванова К.Ю. Договори про трансфер технологій: спірні питання. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 3-2. С. 126-129.
13. Падучак Б.М. Класифікація договорів у сфері трансферу технологій. Часопис Київського університету права. 2011. № 2. С. 189.
14. Капіца Ю.М., Махновський Д.С. Рекомендації з застосування положень Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій», що стосуються договорів про трансфер технологій. Наука та інновації. 2007. Т. 3. № 4. С. 66–73.
15. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. Киев : Издательский дом «Ін Юре», 2000.
16. Янкуревич К.В. Понятие и роль смешанного договора в Российской Федерации. Актуальні питання публічного і приватного права. 2013. № 2 (02). С. 73–77.
17. Веретельник Л.К. Проблема систематизації договорів у цивільному праві. Форум права. 2011. № 1. С. 180–189.
18. Ландин А.В. Правовое регулирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и охрана их результатов : дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2008.
19. Грушина Е.В. Сложные объекты как новая категория. Законодательство. 2009. № 2. С. 26–31.
20. Яковлев В.И., Касулина В.В. Единая технология как сложный объект интеллектуальных прав. Право интеллектуальной собственности. 2015. № 4 (42). С. 14–19.
21. Крупко С. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. Москва : БЕК, 2002.
22. Гордов О.А. Правовая охрана и использование единых технологий созданных за счет или с привлечение бюджетных средств : монография. Москва : Волтерс Клувер, 2010. С. 79.
23. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право : в 4 кн. Москва : Статут, 2000. Кн. 2 : Договоры о передаче имущества. 800 с.
24. Штумпф Г. Лицензионный договор / пер. с нем. под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. Москва : Прогресс, 1988. 480с.
25. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау / пер. с нем. под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. Москва : Прогресс, 1976. 368 с.
Опубліковано
2020-02-16
Розділ
Статті