ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ СПРАВ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

  • Дмитро Миколайович Пеструєв Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: ведення справ іншої особи без її доручення, Цивільний кодекс України, Цивільний кодекс Польщі, Французький цивільний кодекс, Загальний цивільний кодекс Австрії, порівняльно-правова характеристика цивільного законодавства, гармонізація українського цивільного законодавства, адаптація українського права до права ЄС

Анотація

У статті досліджено можливість гармонізації українського цивільного законодавства з європейським у напрямі вдосконалення захисту прав осіб, які вчиняють дії в інтересах іншої особи без її доручення (без спеціальних повноважень діяти так). Розглянуто питання формування інституту ведення справ без доручення в українському та польському цивільному законодавстві, особливо під кутом зору порівняння процесів, які мали місце в зазначеній галузі. Задля проведення порівняльної характеристики правового регулювання відносин, що виникають із ведення справ іншої особи без її доручення за законодавством України та Польщі, проведено дослідження цього інституту з витоків, тобто з Римського права й до сьогодення. З огляду на те що вперше на українських землях відносини, які виникають із ведення чужих справ без доручення, врегульовано на тих територіях, котрі перебували під владою Австрії, у Цивільному кодексі для Східної Галичини увагу зосереджено більш детально на періоді панування Австро-угорської імперії, зауважуючи, що українська концепція регулювання ведення чужих справ без доручення формувалася головним чином на підґрунті адаптованої до місцевих умов концепції регулювання відповідних відносин Загального цивільного кодексу Австрії. Поза увагою не залишено й ті українські землі, що перебували під владою Російської імперії. Стосовно Польщі зазначено, що деякий час також мав місце австрійський вплив. Однак він був менш тривалий у часі, поступившись потім потужному впливу французької правової доктрини й законодавства (зокрема регулювання ведення справ без доручення відбувалося відповідно до концепції Французького цивільного кодексу).

Біографія автора

Дмитро Миколайович Пеструєв, Національний університет "Одеська юридична академія"

аспірант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Харитонов Е.О. Обязательства, возникающие из ведения дел без поручения, в советском гражданском праве : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1980. 26 с.
2. Зубар В.М. Зобов’язання, що виникають з ведення чужих справ без доручення : дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2001. 178 с.
3. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання : монографія. Одеса : Фенікс, 2013. 388 с.
4. Кузьмич О.Я. Зобов’язання у зв’язку із вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення: проблеми кваліфікації в судовій практиці. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 58–64.
5. Чепис О.І. Інститут negotiorum gestio в сучасному цивільному правів України. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. С. 119–122.
6. Kodeks cywilny z krotkim komentarzem / Redaktor odpowiedzialny mgr Jozef Leonarski. Wydano staraniem osrodka doradztwa i szkolenia tur. Jaktorow. 2000. 316 s.
7. Всеобщий гражданский кодекс Австрии = Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch / пер. с нем. С.С. Маслова. Москва, 2011. 272 с.
8. Цивільний кодекс Галичини / пер. з нім. М. Мартинюка, О. Павлишинець. Івано-Франківськ : Вавилонська бібліотека, 2017. 272 с.
9. Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р. (Codex civilis pro Galicia Orientali anni) / пер. з лат. А. Гужви за ред. О. Кутателадзе, В. Зубара. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 660 с.
10. Васильєва В.А. Вступ. Цивільний кодекс Галичини / пер. з нім. М. Мартинюка, О. Павлишинець. Івано-Франківськ : Вавилонська бібліотека, 2017. 272 с.
11. Крістіан Нешвара, доктор юридичних наук, професор Віденського університету. Передмова. Карл-Антон Мартіні і його проект Цивільного кодексу для Галичини. Цивільний кодекс Галичини / пер. з нім. М. Мартинюка, О. Павлишинець. Івано-Франківськ : Вавилонська бібліотека, 2017. С. 10–29.
12. Боброва Д. Недоговірні зобов’язання у проекті Цивільного кодексу України 1996 р. Українське право. 1997. № 3. С. 180–181.
Опубліковано
2020-02-16
Розділ
Статті