ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ

  • Катерина Георгіївна Некіт Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: довірча власність, фідуція, забезпечення виконання зобов’язань, право власності, речові права

Анотація

Статтю присвячено оцінюванню нововведень у ЦК України, що стосуються запровадження права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань. Досліджено досвід зарубіжних країн щодо використання довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань. Визначено ризики, які очікують практиків під час застосування довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, у зв’язку з недоліками законодавства.

Біографія автора

Катерина Георгіївна Некіт, Національний університет "Одеська юридична академія"

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Некіт К.Г. Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства. Часопис цивілістики. 2016. № 21. С. 78–82.
2. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право : базовый учебник / пер. с макед. В.А. Томсинова, Ю.В. Филиппова ; под ред. В.А. Томсинова. Москва : Зерцало, 1998. 448 с.
3. Некіт К.Г. Давньоримські категорії «fides» і «aequitas» як підґрунтя фідуціарних правовідносин. Актуальні проблеми держави і права. 2010. С. 72–78.
4. Егоров А.В. Управление имуществом, зарубежный опыт: Германия. Вестник ВАС РФ. 2001. № 9. С. 128–139.
5. Венкштерн М. Основы вещного права. Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии / пер. с нем. ; сост. В. Бергман. Москва : БЕК, 2001. 336 с.
6. Эннекцерус Л., Кипп Т., Вольф М. Курс германского гражданского права. Москва : Издательство иностранной литературы, 1950. Т. 1. Полутом 2. 483 с.
7. Бирюкова Л. А. Фидуциарная собственность как способ обеспечения защиты кредитора. Актуальные проблемы гражданского права / под ред. С.С. Алексеева, Л.А. Бирюкова. Москва : Статут, 2000. 318 с.
8. Овсейко С. Перевод правового титула на кредитора как способ обеспечения исполнения обязательств (исторический и сравнительно-правовой анализ). URL: http://www.center-bereg.ru/o4186.html.
9. Некіт К.Г. Договір довірчого управління майном: порівняльно-правовий аналіз : монографія. Одеса : Вид. Букаєв В.В., 2012. 184 с.
10. Адвокати вказали на суттєві ризики після запровадження довірчої власності. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/149980-
advokati-vkazali-na-suttyevi-riziki-pislya-zaprovadzhennya-dovirchoyi-vlasnosti.
11. Кобець Р. Іпотека чи право довірчої власності: за чим майбутнє у кредитних правовідносинах. URL: http://yur-gazeta.com/golovna/ipoteka-chi-pravo-dovirchoyi-vlasnosti-za-chim-maybutne-u-kreditnih-pravovidnosinah.html.
12. Некит Е.Г. Право доверительной собственности в гражданском законодательстве Франции. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2013. № 5. С. 133–136.
13. Рябчинська А.О. Право довірчої забезпечувальної власності в зарубіжних країнах: досвід Франції та Румунії. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2019. Т. 30 (69). № 3. С. 51–57.
Опубліковано
2020-02-16
Розділ
Статті